Zbigniew Borkowski
s. Konstantego

ur. 24 VI 1936 w Czortkowie (woj. tarnopolskie)

Przebieg kariery zawodowej:

1957-1958 Nadleśnictwo Państwowe w Lwówku Śląskim.
1958-1959 Jeleniogórskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze w Lwówku Śląskim.
1959-1960 Wytwórnia Win we Wleniu.
1960-1961 Włocławska Fabryka Mebli.
1961-1962 Terenowa Obrona Przeciwlotniczej we Włocławku.
1 III 1962 Oficer operacyjny Wydziału III KWMO w Olsztynie.
1 XI 1966 Zastępca Komendanta Powiatowego MO ds. Bezpieczeństwa w Nidzicy.
1 VIII 1968 I Zastępca Komendanta Powiatowego MO ds. SB w Kętrzynie.
1 X 1974 Starszy inspektor Wydziału II KWMO w Olsztynie.
1 III 1976 Zastępca Naczelnika Wydziału III KWMO w Elblągu.
1 VII 1979 Zastępca Naczelnika Wydziału III „A" KWMO w Elblągu.
1 XII 1981 Zastępca Naczelnika Wydziału V KWMO w Elblągu.
15 V 1983 Zastępca Komendanta Miejskiego MO ds. SB w Kwidzynie.
1 VIII 1983 Zastępca Szefa RUSW ds. SB w Kwidzynie.
5 XII 1989 Do dyspozycji Szefa WUSW w Elblągu (wg daty rozkazu).
15 V 1990 Zwolniony (na własną prośbę-emerytura).

Awanse: podporucznik (1962), porucznik MO (1965), kapitan (1968), major (1971), podpułkownik (1990, wg karty ewidencyjnej).

Odznaczenia, nagrody:
1969 Złota Odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur".
1972 Odznaka „10 lat w Służbie Narodu".
1973 Złoty Krzyż Zasługi.
1974 Brązowa Odznaka „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego".
1979 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
1980 Srebrna Odznaka „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego".
1982 Srebrna Odznaka „W Służbie Narodu".
1984 Złota Odznaka „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego".
1984 Medal 40-lecia Polski Ludowej.
1986 Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Elbląskiego".
1988 Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju".

Wykształcenie:
1957 Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu (inżynier leśnictwa).
1963-1965 Zaoczna Oficerska Szkoła Operacyjna SB MSW w Legionowie.
1968 Kurs Doskonalenia Kadr Kierowniczych SB w Legionowie.

Fragmenty dokumentów:

„Opinią [...] nie cieszył się dobrą, ponieważ było to człowiek lekomyślny, gdyż zarobione pieniądze lubiał szybko przepuścić, a następnie pożyczał pieniądze od znajomych i był ciężki do oddawania [...]. Moralnie nie prowadził się zbyt dobrze, wyrażało się to w tym, że lubiał kobiety i wyciągać pieniądze od nich na życie, gdyż zarobione pieniądze szybko przepuszczał".
Wywiad dot. Borkowskiego z Posterunku MO w Lwówku Śląskim, 1961 r.

„Uważam, że zarzuty te nie powinny dyskwalifikować go jako kandydata do służby
w Milicji Obywatelskiej [...]".

Wniosek personalny o przyjęcie do MO, 1962 r.

„Prośbę motywuję chęcią bezpośredniego udziału w czuwaniu nad bezpieczeństwem Polski Ludowej i zainteresowaniu tego rodzaju pracą".
Podanie Z. Borkowskiego, 1962 r.

„Z rozmowy z w/w wynika, że jest człowiekiem bezwyznaniowym. Będąc w mieszkaniu wymienionego nie stwierdziłem, aby w domu były obrazy religijne".
Notatka służbowa dot. kandydata do służby w MO, 1962 r.

„O ile nadal cechował go będzie właściwy stosunek do pracy oraz przejdzie wymagane przeszkolenie operacyjne posiada perspektywy być dobrym pracownikiem operacyjnym".
Charakterystyka służbowa, 1963 r.

„W pracy osobistej cechuje go jednak powierzchowność i brak samozaparcia. Stwierdza się również objawy lekceważącego stosunku do powierzonych mu obowiązków co wyraża się w nienależytym przestrzeganiu dyscypliny pracy. Na zwrócone uwagi w przedmiocie pracy czy też postawy reaguje często w sposób zdenerwowany a nawet arogancki. Wykazuje również czasem objawy, że z pracą w służbie bezpieczeństwa nie czuje się należycie związany".
Charakterystyka służbowa, 1964 r.

„Godnie reprezentuje nasz aparat na styku ze społeczeństwem".
Wniosek personalny, 1965 r.

„Oceniając dotychczasowa prace i postawę moralno-etyczną, należy stwierdzić,
iż posiada perspektywy rostu w aparacie Służby Bezpieczeństwa".

Charakterystyka służbowa, 1966 r.

„Służy właściwą pomocą instancji partyjnej i należycie układa stosunki z władzami administracyjnymi".
Wniosek o przeniesienie na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego MO ds. SB w Kętrzynie, 1968 r.

„Inteligencja, walory towarzyskie oraz pogodne usposobienie mimo cechującej go pewnej bezkompromisowości - powodują iż cieszy się autorytetem poważaniem wśród otoczenia. Ułatwia mu to właściwe układanie stosunków w powiecie".
Opinia służbowa za lata 1969-1971.

„Nadmieniam, że urodziłem się na terenie ZSRR [w rzeczywistości: II RP] i w przeszłości władałem biegle językiem rosyjskim. [...] Jestem przekonany, że wiadomości zdobyte w Moskwie pozwoliłyby mi na lepszą realizację zadań służbowych [...]".
Raport Z. Borkowskiego o skierowanie na roczny kurs Wyższej Szkoły KGB w Moskwie, 1974 r.

„Mjr Borkowski w dniu 17 lipca b. roku, na terenie pow. kętrzyńskiego uczestniczył w zajściu, które poderwało mu w poważnym stopniu autorytet wymagany do pełnienia dotychczasowej funkcji".
Wniosek o odwołanie z stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego MO ds. SB
w Kętrzynie, 1974 r.

„Pracując operacyjnie na odcinku niemieckim prowadzi osobiście trzy sprawy o charakterze kontrwywiadowczym i w ostatnim czasie poczynił postępy w tych rozpracowaniach. Osiągnął też pozytywne rezultaty w dziedzinie pozyskań źródeł informacji".
Opinia służbowa, 1975 r.

„W czasie pracy w Wydziale III zgodnie z zakresem czynności nadzorował problematykę wojewódzkiego kompleksu rolnictwa oraz sprawę obiektową na Zakłady Celulozowo-Papiernicze (ZCP) w Kwidzynie (inwestycja). [...] W okresie operacji ‘Lato-80' oprócz dużego zaangażowania zawodowego wykazał umiejętności właściwej oceny wydarzeń politycznych w kraju i zmian zachodzących w profilu działania Partii. [...] Nie stwierdzono zachowań lub kontaktów kolidujących z dobrem służby".
Opinia służbowa, 1980 r.

„Winien osobiście poświecić więcej uwagi i pracy z osobowymi źródłami informacji. [...] Występują [...] uchybienia w zakresie nadzoru i egzekwowania wykonawstwa zadań przez podwładnych. W poprawnym ułożeniu stosunków na linii przełożony-podwładny przeszkadzają cechy charakteru. [...] Jako oficer, przełożony oraz długoletni członek PZPR posiada skrystalizowany światopogląd materialistyczny. [...] W przeglądzie kadrowym za 1985 r. stwierdzono, iż mjr Zb. Borkowski na zajmowanym stanowisku odpowiada warunkowo. Zwrócono uwagę na występujące w pracy niedociągnięcia i brak konsekwencji w działaniu".
Opinia służbowa za lata 1980-1986.

„W znacznym stopniu wyeliminował uprzednio występujące uwagi w pracy. [...] Rozszerza rozpoznanie i ochronę ZCP [Zakładów Celulozowo-Papierniczych]".
Indywidualna karta przeglądu kadrowego, 1987 r.

Z obowiązków służbowych wywiązuje się dobrze. Posiada właściwe rozpoznanie operacyjne terenu. [...] Awansować na kolejny stopień służbowy.
Indywidualna karta przeglądu kadrowego za lata 1988-1989.