ul. Zduńska 16, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, na wzgó­rzu Knie­berg, po po­łu­dnio­wej stro­nie ul. Zduń­skiej (daw­nej Töp­fer­strasse) prze­ci­na­ją­cej wierz­cho­łek wzgó­rza ze wschodu na za­chód, bie­gną­cej rów­no­le­gle do ulicy Żwirki i Wi­gury (daw­nej Knie­berg­strasse). Bu­dy­nek wol­no­sto­jący, po­ło­żony na działce ogro­dzo­nej współ­cze­snym pło­tem z me­ta­lo­wej siatki, od wschodu i za­chodu współ­cze­sne domy miesz­kalne.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny.

Przed 1945 ro­kiem:
Dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny.

Historia/​Datowanie: 
Wznie­siony w końcu XIX wieku, jako dom przed­miej­ski, wzo­ro­wany na kla­sy­cy­stycz­nych ka­mie­nicz­kach miej­skich.

Opis: 
Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, tyn­ko­wany, pod­piw­ni­czony, dwu­kon­dy­gna­cjowy, na­kryty pul­pi­to­wym da­chem o po­łaci na­chy­lo­nej w kie­runku po­łu­dnio­wym (po­dwó­rze), kry­tym papą na de­sko­wa­niu. Wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta, przed drzwiami wej­ścio­wymi od frontu drew­niany ga­nek z be­to­no­wymi schodami.