ul. Warszawska 6, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie:
We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Dom wznie­siony po po­łu­dnio­wej stro­nie ul. War­szaw­skiej, ka­le­ni­cowo, wol­no­sto­jący, ok. 20 m. od osi jezdni, na nie­wiel­kim wznie­sie­niu. Od pół­nocy ni­ski mu­rek opo­rowy za­ak­cen­to­wany strzy­żo­nymi krze­wami.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny

Przed 1945 ro­kiem:
Dom miesz­kalny.

Historia/​Datowanie:
Dom wznie­siony ok. 1850 — 60 roku, nie po­siada cech sty­lo­wych.

Opis: 
Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły, tyn­ko­wany, fun­da­ment wtór­nie obe­to­no­wany. Cał­ko­wi­cie pod­piw­ni­czony, jed­no­kon­dy­gna­cjowy z użyt­ko­wym pod­da­szem, od frontu dwu­kon­dy­gna­cjowy ry­za­lit środ­kowy two­rzący wy­stawkę z osob­nym dasz­kiem. Dom na­kryty da­chem na­czół­ko­wym (kar­piówka w ko­ronkę na ła­tach), więźba da­chowa pła­twiowo-kro­kwiowa ze sto­ją­cym stor­czy­kiem. Wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta z płyt­kim ry­za­li­tem środ­ko­wym od północy.