ul. Warszawska 42, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie:
We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX i pocz. XX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż obec­nej ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Po prze­kro­cze­niu to­rów ko­le­jo­wych wia­duk­tem w ciągu jezdni, ulica zmie­nia swój cha­rak­ter, bu­dynki od­da­lają się od osi jezdni, tracą swój re­pre­zen­ta­cyjny cha­rak­ter, de­tal jest skrom­niej­szy, formy bar­dziej ty­powe. Ka­mie­nice mają duże ga­ba­ryty i prze­waż­nie 3 kon­dy­gna­cje. Bu­dy­nek nr 42 po­siada od­mienny cha­rak­ter, niż po­zo­stała za­bu­dowa ulicy, jest re­lik­tem za­bu­dowy pod­miej­skiej. Wol­no­sto­jący, w po­łu­dnio­wej pie­rzei ulicy, bli­sko jezdni, od po­dwó­rza nie­wielki wa­rzyw­nik, da­lej te­reny wolne od za­bu­dowy. Dom po­sa­do­wiony po­ni­żej po­ziomu obec­nej jezdni.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny.

Przed 1945 ro­kiem:
Dom miesz­kalny.

Historia/​Datowanie: 
Wznie­siony w 3 ćw. XIX wieku, jako pod­miej­ski dwo­rek, za­cho­wane ele­menty kla­sy­cy­zu­jące (szczyt i drzwi wej­ściowe).

Opis:
Nie­wielki, par­te­rowy bu­dy­nek z użyt­ko­wym pod­da­szem, mu­ro­wany z ce­gły, tyn­ko­wany, na­kryty da­chem na­czół­ko­wym z po­kry­ciem ce­ra­micz­nym (kar­piówka w ko­ronkę), nad anek­sem po­łu­dnio­wym dach dwu­spa­dowy kryty papą. Dom wznie­siony na pla­nie pro­sto­kąta z sze­ro­kim anek­sem z trój­o­sio­wym ry­za­li­tem od strony północnej.