ul. Warszawska 4, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie:
We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Ka­mie­nica wznie­siona po po­łu­dnio­wej stro­nie ulicy, na skar­pie o lek­kim spadku w kie­runku pół­noc­nym, po­prze­dzona traw­ni­kiem ogro­dzo­nym od strony tro­tu­aru ni­skim, ka­mien­nym mur­kiem. Od za­chodu utwar­dzona droga i na­sa­dze­nia 150-le­nich drzew: lipy, je­sio­nów i klo­nów. Od po­łu­dnia po­dwó­rze z pla­cem za­baw i ga­ra­żami, da­lej osie­dle blo­ków mie­szal­nych.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny

Przed 1945 ro­kiem: 
Re­pre­zen­ta­cyjny dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny

Historia/​Datowanie:
Ka­mie­nica o cha­rak­te­rze re­pre­zen­ta­cyj­nym wznie­siona na prze­ło­mie stu­leci w stylu eklek­tycz­nym z ele­men­tami neo­ma­nie­ry­zmu, wznie­siona w okre­sie pro­spe­rity bu­dow­la­nej mia­sta, z prze­zna­cze­niem dla wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji.

Opis:
Oka­zały, wol­no­sto­jący bu­dy­nek, mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej li­co­wej, czę­ściowo tyn­ko­wany, z ka­mien­nym de­ta­lem i bo­ga­tym pro­gra­mem de­ko­ra­cji ele­wa­cji. Dwu­kon­dy­gna­cjowy z trój­kon­dy­gna­cjo­wymi ry­za­li­tami w skraj­nych osiach, na­kryty spłasz­czo­nym da­chem dwu­spa­do­wym (nad ry­za­li­tami osobne da­chy dwu­spa­dowe, po­przeczne), po­kry­tym papą na de­sko­wa­niu. Nie­rów­ność te­renu wy­rów­nano róż­ni­cu­jąc wy­so­kość pod­mu­rówki, naj­wyż­szej w ele­wa­cji pół­noc­nej — fron­to­wej. Ka­mie­nica wznie­siona na rzu­cie zbli­żo­nym do li­tery H, od po­łu­dnia skrajna oś prze­dłu­żona o we­randę z tarasem.