ul. Staszica 16, Szkoła Podstawowa

Po­ło­że­nie:
We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX i pocz. XX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż obec­nej ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Po prze­kro­cze­niu to­rów ko­le­jo­wych wia­duk­tem w ciągu jezdni, dziel­nica zmie­nia swój cha­rak­ter na przed­miej­ski. Kwar­tały na po­łu­dnie od wschod­niego od­cinka ul. War­szaw­skiej po­wstały w 2 ćw. XX wieku i za­bu­do­wane są głów­nie do­mami miesz­kal­nymi, bu­dynki uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej wy­stę­pują rzadko. Na­leżą do nich trzy szkoły — dawna szkoła rol­ni­cza przy ul. Sta­szica 2, dawna szkoła lu­dowa, ul. Sta­szica 16 i dawne Gim­na­zjum Pol­skie po­ło­żone w po­łu­dnio­wej pie­rzei ul. Ko­nar­skiego (dawna Ma­ga­zin­strasse, póź­niej Do­us­strasse). Dawna szkoła lu­dowa (Volks­schu­kle Ma­rien­felde) po­wstała w po­łu­dnio­wej pie­rzei ul. Sta­szica (Lan­ge­strasse, Da­ma­sch­ke­strasse) w pew­nym od­da­le­niu od jezdni. Zlo­ka­li­zo­wana na du­żej par­celi miesz­czą­cej obec­nie bo­isko szkolne. Od wschodu i za­chodu wy­stę­puje współ­cze­sna za­bu­dowa miesz­ka­niowo — usłu­gowa. Przed bu­dyn­kiem sta­ran­nie pie­lę­gno­wany te­ren zie­lony z na­sa­dze­niami drzew i ży­wo­pło­tami. Te­ren szkoły oto­czony współ­cze­snym ogro­dze­niem z siatki me­ta­lo­wej.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Szkoła pod­sta­wowa.

Przed 1945 ro­kiem:
Szkoła lu­dowa dziel­nicy Me­rien­felde (Volks­schule Ma­rien­felde).

Historia/​Datowanie:
Szkoła zbu­do­wana w 1908 roku, po włą­cze­niu Ma­rien­felde do ob­szaru ad­mi­ni­stra­cyj­nego Kwi­dzyna. Po­przed­nia szkoła dla dziel­nicy zo­stała zbu­rzona w związku z bu­dową li­nii ko­le­jo­wej. Bu­dy­nek eklek­tyczny z ele­men­tami neo­go­tyku.

Opis: 
Bu­dy­nek wznie­siony z ce­gły ce­ra­micz­nej li­co­wej, czę­ściowo tyn­ko­wany, dwu­kon­dy­gna­cjowy z trój­kon­dy­gna­cjo­wym, dwu­stron­nym ry­za­li­tem, na­kryty dwu­spa­do­wym da­chem (bu­dy­nek główny) i trój­po­ła­cio­wym (skrzy­dło boczne) z po­kry­ciem ce­ra­micz­nym (kar­piówka). Więźba da­chowa kon­struk­cji drew­nia­nej, kro­kwiowo — jęt­kowa. Zbu­do­wany na pla­nie pro­sto­kąta z pro­sto­kąt­nym skrzy­dłem bocz­nym od wschodu, dwu­stron­nym, płyt­kim ry­za­li­tem od­su­nię­tym od osi głównej.