ul. Słowiańska 14, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W cen­trum mia­sta, na te­re­nie dziel­nicy z okresu re­gen­cji, gdzie lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji, po za­chod­niej stro­nie ulicy o daw­nej na­zwie Her­ren­strasse, w po­bliżu jej skrzy­żo­wa­nia z pół­nocną kra­wę­dzią Placu Ple­bi­scy­to­wego i ul. Szkolną (dawna Schul­l­strasse). Wol­no­sto­jący, bar­dzo bli­sko jezdni, w po­bliżu zlo­ka­li­zo­wany kiosk „Ru­chu”, od za­chodu nie­wielki ogród, od pół­nocy pro­wi­zo­ryczny pa­wi­lon han­dlowy.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny

Przed 1945 ro­kiem: 
Dom miesz­kalny o nu­me­rze 13, miesz­kali w nim: na­uczy­ciel ry­sun­ków Bic­kel z są­sied­niego gim­na­zjum, oraz ro­dzina Ka­sten.

Historia/​Datowanie:
Dom po­wstał ok. roku 1800 w stylu kla­sy­cy­stycz­nym, na­leży do cha­rak­te­ry­stycz­nej dla Kwi­dzyna grupy nie­wiel­kich do­mów miesz­kal­nych z da­chami na­czół­ko­wymi i sze­ro­kim fry­zem po­do­ka­po­wym (np. domy nr 1315 przy ul. Sło­wiań­skiej, dom nr 10 przy ul. Gru­dziądz­kiej, nr 4 przy ul. War­szaw­skiej). Były one lo­ko­wane w re­pre­zen­ta­cyj­nych dziel­ni­cach mia­sta.

Opis:
Bu­dy­nek wol­no­sto­jący, usta­wiony ka­le­ni­cowo, mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, fun­da­ment z uży­ciem po­lnego ka­mie­nia, tyn­ko­wany, pod­piw­ni­czony, na­kryty da­chem na­czół­ko­wym z po­kry­ciem ce­ra­micz­nym (ho­len­derka na de­sko­wa­niu) o stro­mym na­chy­le­niu po­łaci. Więźba da­chowa kro­kwiowa z jęt­kami, kon­struk­cji drew­nia­nej. Dom wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta z nie­wielką, par­te­rową ofi­cyną od strony za­chodu i drew­nianą, pro­sto­kątną we­randą na osi ele­wa­cji po­łu­dnio­wej. Jed­no­kon­dy­gna­cjowy z użyt­ko­wym poddaszem.