ul. Słowiańska 13, dom mieszkalny, budynek KCK

Po­ło­że­nie:
W cen­trum mia­sta, na te­re­nie dziel­nicy z okresu re­gen­cji, gdzie lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji, po wschod­niej stro­nie ulicy o daw­nej na­zwie Her­ren­strasse, na te­re­nie o lek­kim spadku w kie­runku za­chodu, od po­łu­dnia nie­za­bu­do­wana działka mię­dzy po­se­sją nr 15, od wschodu roz­le­głe, utwar­dzone po­dwó­rze ob­sa­dzone klo­nami i je­sio­nami, ogro­dzone współ­cze­snym pło­tem z siatki me­ta­lo­wej z wjaz­dem od po­łu­dnia.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Ko­mu­nalne

Przed 1945 ro­kiem: 
Mu­zeum Miej­skie.

Historia/​Datowanie: 
Dom po­wstał ok. roku 1800 w stylu kla­sy­cy­stycz­nym, na­leży do cha­rak­te­ry­stycz­nej dla Kwi­dzyna grupy nie­wiel­kich do­mów miesz­kal­nych z da­chami na­czół­ko­wymi i sze­ro­kim fry­zem po­do­ka­po­wym (np. domy nr 1415 przy ul. Sło­wiań­skiej, dom nr 10 przy ul. Gru­dziądz­kiej, nr 4 przy ul. War­szaw­skiej). Były one lo­ko­wane w re­pre­zen­ta­cyj­nych dziel­ni­cach mia­sta.

Opis: 
Bu­dy­nek wol­no­sto­jący, mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, fun­da­ment z uży­ciem po­lnego ka­mie­nia, tyn­ko­wany, pod­piw­ni­czony, na­kryty stro­mym da­chem na­czół­ko­wym z po­kry­ciem ce­ra­micz­nym (kar­piówka kła­dziona po­dwój­nie, tylna po­łać — papa na de­sko­wa­niu). Więźba da­chowa kro­kwiowa z jęt­kami, kon­struk­cji drew­nia­nej. Dom wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta z póź­niej do­bu­do­waną, dwu­kon­dy­gna­cjową ofi­cyną od strony po­łu­dnia, przez co prze­dłu­żona zo­stała ele­wa­cja po­łu­dniowa, od pół­nocy dwu­kon­dy­gna­cjowa do­bu­dówka w for­mie mi­nia­tu­ro­wej ka­mie­niczki z czte­ro­spa­do­wym, spłasz­czo­nym da­chem kry­tym papą. Jed­no­kon­dy­gna­cjowy z użyt­ko­wym pod­da­szem i dwu­kon­dy­gna­cjo­wym anek­sem od północy.