ul. Piłsudskiego 28, Przedszkole

Po­ło­że­nie:
W cen­trum mia­sta, w po­łu­dnio­wej czę­ści przed­mie­ścia gru­dziądz­kiego, po za­chod­niej stro­nie ul. Pił­sud­skiego (dawna ul. 1 Maja, przed 1945 ro­kiem Grün­strasse), przy skrzy­żo­wa­niu z ul. Basz­tową (Kle­ine Her­ren­strasse). Bu­dy­nek po­ło­żony na roz­le­głej działce na­roż­nej ogro­dzo­nej par­ka­nem z ku­tych, ażu­ro­wych prę­tów z or­na­men­tem geo­me­trycz­nym u góry, roz­pię­tych mię­dzy ce­gla­nymi, tyn­ko­wa­nymi słup­kami. Od wschodu, mię­dzy są­sied­nim bu­dyn­kiem nr 30 brama wjaz­dowa, w głębi współ­cze­sny ga­raż. Od po­łu­dnio­wego — za­chodu te­ren ogrodu przed­szkol­nego z na­sa­dze­niami drzew owo­co­wych i ży­wot­ni­ków, oraz urzą­dze­niami do za­baw. Od ulicy bu­dy­nek dzieli wą­ski tro­tuar.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Przed­szkole.

Przed 1945 ro­kiem:
Dom miesz­kalny o cha­rak­te­rze wil­lo­wym.

Historia/​Datowanie:
Wznie­siony w la­tach 90-tych XIX wieku w for­mach re­pre­zen­ta­cyj­nych, cha­rak­te­ry­stycz­nych dla ca­łej za­bu­dowy ul. Pił­sud­skiego, kla­sy­cy­styczny.

Opis: 
Bu­dy­nek wol­no­sto­jący, mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, tyn­ko­wany z bo­ga­tym sztu­ka­te­ryj­nym de­ta­lem, pod­piw­ni­czony, dwu­kon­dy­gna­cjowy ze ścianką ko­lan­kową, na­kryty w czę­ści po­łu­dnio­wej dwu­spa­do­wym, w pół­noc­nej — pła­skim da­chem po­kry­tym papą na de­sko­wa­niu. Nad ta­ra­sem pół­noc­nym pul­pi­towy da­szek kryty fa­li­stą bla­chą, ga­nek wej­ściowy z pła­skim da­chem i pul­pi­to­wym za­da­sze­niem scho­dów. Bu­dy­nek wznie­siony na rzu­cie zbli­żo­nym do kwa­dratu z licz­nymi anek­sami — we­randą od pół­nocy, gan­kiem wej­ścio­wym i przy­bu­dówką od po­łu­dnia, anek­sami go­spo­dar­czymi (w czę­ści prze­bu­do­wa­nymi) od za­chodu. W ele­wa­cji fron­to­wej płytki ry­za­lit dwuosiowy.