ul. Kościuszki 49, zbór Kościoła Zielonoświątkowego

Po­ło­że­nie:
We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie dziel­nicy po­wsta­łej w la­tach 18801914 w związku z bu­dową ko­lei, po za­chod­niej stro­nie to­rów ko­le­jo­wych li­nii do Gru­dzią­dza, we wschod­niej pie­rzei ul. Ko­ściuszki (przed 1945 r. Bi­smarck­strasse), wol­no­sto­jący. Po dru­giej stro­nie po­dwó­rza go­spo­dar­czego wy­stę­pują te­reny ko­le­jowe.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Zbór Ko­ścioła Zie­lo­no­świąt­ko­wego

Przed 1945 ro­kiem:
Ka­syno ofi­cer­skie zwią­zane z ko­sza­rami ar­ty­le­ryj­skimi.

Historia/​Datowanie:
Bu­dy­nek po­wstał w związku z bu­dową ko­szar ar­ty­le­ryj­skich, w ich bli­skim są­siedz­twie, po prze­ciw­nej stro­nie daw­nej Bi­smarck­strasse w roku 1900. Prze­bu­do­wane jesz­cze przed 1945 roku, do 1994 peł­niły rolę ka­syna ofi­cer­skiego.

Opis:
Bu­dy­nek wol­no­sto­jący, mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej li­co­wej dwu­kon­dy­gna­cjowy, cał­ko­wi­cie pod­piw­ni­czony, na­kryty da­chami dwu­spa­do­wymi (kor­pus główny), wie­lo­po­ła­cio­wym (część tylna), oraz pła­skimi (aneksy). Da­chy po­kryte kwa­dra­tami z eter­nitu i papą na de­sko­wa­niu. Więźba da­chowa kon­struk­cji drew­nia­nej, kro­kwiowo — jęt­kowa. Wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta z par­te­ro­wymi anek­sami od wschodu, po­łu­dnia i pół­nocy. Pier­wot­nie bu­dy­nek zło­żony był z czę­ści fron­to­wej z ry­za­li­tem na osi, na­kry­tym dwu­spa­do­wym da­chem po­przecz­nym do głów­nej ka­le­nicy, oraz czę­ści tyl­nej węż­szej z da­chem wie­lo­po­ła­cio­wym. Obec­nie fa­sada bu­dynku przy­sło­nięta par­te­ro­wym anek­sem z pła­skim da­chem, na ca­łej sze­ro­ko­ści ele­wa­cji. Ko­lejne, nie­wiel­kie aneksy usy­tu­owano od po­łu­dnia — po obu stro­nach ry­za­litu tyl­nej czę­ści, oraz od pół­nocy — w na­roż­niku mię­dzy szczy­tem kor­pusu głów­nego a czę­ścią tylną budynku.