ul. Kościuszki 20, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:
We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie dziel­nicy po­wsta­łej w la­tach 1880 — 1914 w związku z bu­dową li­nii ko­le­jo­wej, po za­chod­niej stro­nie to­rów ko­le­jo­wych li­nii do Gru­dzią­dza, w za­chod­niej pie­rzei ul. Ko­ściuszki (przed 1945 r. Bi­smarck Strasse). Od pół­nocy współ­cze­sny bu­dy­nek nr 19 ze­spo­lony łącz­ni­kiem klatki scho­do­wej. Po dru­giej stro­nie ulicy wy­stę­pują te­reny ko­le­jowe.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny

Przed 1945 ro­kiem:
Dom dwu­ro­dzinny.

Historia/​Datowanie:
Ze­spół za­bu­dowy ulicy T. Ko­ściuszki po­wstał w la­tach 19001915, w okre­sie roz­woju go­spo­dar­czego mia­sta, wszyst­kie po­sia­dają bo­gaty wy­strój ele­wa­cji z ele­men­tami se­ce­sji. Dom nr 20 po­wstał w po­czątku XX wieku.

Opis:
Bu­dy­nek na­rożny, daw­niej wol­no­sto­jący, obec­nie po­łą­czony z są­sia­du­ją­cym do­mem współ­cze­snym nr 19. Mu­ro­wany z ce­gły, tyn­ko­wany, za­sad­ni­czo dwu­kon­dy­gna­cjowy ze ścianką ko­lan­kową, na­kryty trzema da­chami dwu- i czte­ro­spa­do­wymi o nie­wiel­kim na­chy­le­niu po­łaci i o róż­nych wy­so­ko­ściach, kry­tymi papą. Więźba da­chowa kro­kwiowo — pła­twiowa z ele­men­tów drew­nia­nych, tar­tych. Bu­dy­nek wznie­siony na rzu­cie zbli­żo­nym do kwa­dratu z do­bu­do­wa­nym od po­łu­dnia ry­za­li­tem klatki scho­do­wej i dwu­po­zio­mową, drew­nianą we­randą przy na­roż­niku po­łu­dniowo — wschod­nim. Od wschodu płytki, trój­kon­dy­gna­cjowy ryzalit.