ul. Katedralna 5, Pałac Rejencji obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Po­ło­że­nie:
Na ob­sza­rze Sta­rego Mia­sta na Przed­zam­czu, w bez­po­śred­nim są­siedz­twie ze­społu ka­te­dral­nego, od wschodu skwer z na­sa­dze­niami zie­leni wy­so­kiej (lipy, klony), oraz krze­wów de­ko­ra­cyj­nych, od po­łu­dnia zlo­ka­li­zo­wany nie­wielki bu­dy­nek pa­ła­cyku Re­jen­cji. Gmach Re­jen­cji zlo­ka­li­zo­wany jest na wy­so­kiej skar­pie wi­docz­nej od strony ul. Gdań­skiej (Dan­zi­ger­strasse), po­ro­śnię­tej drze­wami, wzmoc­nio­nej ce­gla­nym mu­rem opo­ro­wym z przy­po­rami. Od pół­nocy zlo­ka­li­zo­wana ulica Zam­kowa (Schloss­berg­strasse), za którą ze­spół daw­nego bro­waru.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Ze­spół Szkół Po­nad­gim­na­zjal­nych nr 2.

Przed 1945 ro­kiem:
Pa­łac ge­ne­rała Fer­mora, póź­niej Gmach Re­jen­cji (Re­gie­rung).

Historia/​Datowanie:
Pa­łac wznie­siony na te­re­nie śre­dnio­wiecz­nego Przed­zam­cza w la­tach 1758 — 63 dla ro­syj­skiego gu­ber­na­tora ge­ne­rała Fer­mora. Roz­bu­do­wy­wany w la­tach 17751798 wg. pla­nów kró­lew­skiego ar­chi­tekta Da­vida Gilly i kwi­dzyń­skiego ase­sora bu­dow­la­nego Düh­ringa, który kie­ro­wał prze­bu­dową. Po­wstał w jej re­zul­ta­cie kla­sy­cy­styczny gmach z fa­sada de­ko­ro­waną m.in. za­cho­waną do dziś pła­sko­rzeźbą per­so­ni­fi­ku­jącą urząd re­jen­cji, sztuki piękne, na­ukę, za­wody i rze­mio­sła. Ukoń­czono prze­bu­dowy do­piero w roku 1804. W tym też cza­sie po­wstał są­sia­du­jący pa­ła­cyk wznie­siony dla po­trzeb ba­rona von Schle­initza, w roku 1809 prze­jęty przez pań­stwo z prze­zna­cze­niem na re­zy­den­cję pre­zy­denta Re­jen­cji. Gmach Re­jen­cji prze­bu­do­wy­wano też w wieku XIX. W trak­cie II wojny świa­to­wej znisz­czony, od­bu­do­wany w la­tach 50-tych dla po­trzeb szkolnictwa.

Opis:
Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, tyn­ko­wany, pod­piw­ni­czony, trój — i czte­ro­kon­dy­gna­cjowy (ze względu na róż­nice w wy­so­ko­ści te­renu), na­kryty spłasz­czo­nym da­chem czte­ro­spa­do­wym po­kry­tym bla­chą. Wznie­siony na rzu­cie czwo­ro­boku z pro­sto­kąt­nym dzie­dziń­cem we­wnętrz­nym, główne skrzy­dło z fa­sadą — od wschodu. Par­tia ry­za­litu z bo­gatą de­ko­ra­cją w po­staci pła­sko­rzeź­bio­nego fryzu kla­sy­cy­stycz­nego z per­so­ni­fi­ka­cjami sztuk pięk­nych, za­wo­dów i urzędu Re­jen­cji umiesz­czo­nego nad par­te­rem. Pła­sko­rzeźba o wy­so­kich wa­lo­rach ar­ty­stycz­nych po­cho­dząca praw­do­po­dob­nie z warsz­tatu rzeź­bia­rza ber­liń­skiego von Schadowa.

Wy­boru do­ko­nał Bo­gu­mił Wi­śniew­ski Główny Spe­cja­li­sta ds. Ochrony Za­byt­ków w Urzę­dzie Miej­skim w Kwi­dzy­nie, na pod­sta­wie: Kwi­dzyn — Ka­ta­log Za­byt­ków Ar­chi­tek­tury, Ma­ria Gaw­ry­luk, Da­riusz Bar­ton, 1996, oraz z tzw. Bia­łych Kart Obiektu. Fo­to­gra­fie z Gmin­nej Ewi­den­cji Zabytków.