ul. Katedralna 3, pałacyk, rezydencja prezydenta Rejencji Kwidzyńskiej

Po­ło­że­nie:
Na ob­sza­rze Sta­rego Mia­sta na Przed­zam­czu, w bez­po­śred­nim są­siedz­twie ze­społu ka­te­dral­nego, od wschodu skwer z na­sa­dze­niami zie­leni wy­so­kiej (lipy, klony), oraz krze­wów de­ko­ra­cyj­nych, od pół­nocy zlo­ka­li­zo­wany gmach Re­jen­cji. Pa­ła­cyk usy­tu­owany szczy­tem wschod­nim do ul. Ka­te­dral­nej. Przed fron­tem (od pół­nocy) skwer z na­sa­dze­niami zie­leni wy­so­kiej. Pa­ła­cyk wraz z łącz­ni­kiem i ofi­cyną od po­łu­dnio­wego-za­chodu po­ło­żony po­ni­żej po­ziomu jezdni ul. Ka­te­dral­nej, na te­re­nie skarpy pod­zam­cza o na­chy­le­niu w kie­runku za­chod­nim, stąd drogi ko­mu­ni­ka­cyjne w oto­cze­niu obiek­tów z licz­nymi scho­dami.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Ze­spół Szkół Po­nad­gim­na­zjal­nych.

Przed 1945 ro­kiem:
Re­zy­den­cja pre­zy­denta Re­jen­cji Kwi­dzyń­skiej

Historia/​Datowanie:
Pa­ła­cyk po­wstał około roku 1804 dla po­trzeb ba­rona von Schle­initza, w roku 1809 prze­jęty przez pań­stwo z prze­zna­cze­niem na re­zy­den­cję pre­zy­denta Re­jen­cji. Wznie­siony w stylu kla­sy­cy­stycz­nym, roz­bu­do­wany w XIX wieku rów­no­cze­śnie z roz­bu­dową Pa­łacu Re­jen­cji.

Opis:
Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, tyn­ko­wany, pod­piw­ni­czony, 1 i 1/2 kon­dy­gna­cjowy, na­kryty na­czół­ko­wym da­chem z po­kry­ciem ce­ra­micz­nym (kar­piówka), łącz­nik par­te­rowy z dwu­spa­do­wym da­chem kry­tym kar­piówką, ofi­cyna par­te­rowa z czte­ro­spa­do­wym, spłasz­czo­nym da­chem kry­tym papą bi­tu­miczną na de­sko­wa­niu. Bu­dy­nek na pla­nie pro­sto­kąta z płyt­kimi ry­za­li­tami od frontu i po­dwó­rza (pół­noc-po­łu­dnie), przy na­roż­niku po­łu­dniowo-za­chod­nim pro­sto­kątny łącz­nik sta­no­wiący ko­mu­ni­ka­cję z pro­sto­kąt­nym bu­dyn­kiem ofi­cyny wznie­sio­nym w jed­nej li­nii z łącz­ni­kiem. Po­mię­dzy bu­dyn­kami od wschodu nie­wielki ogród. Przy łącz­niku od za­chodu wy­soki ta­ras na pla­nie prostokąta.

Wy­boru do­ko­nał Bo­gu­mił Wi­śniew­ski Główny Spe­cja­li­sta ds. Ochrony Za­byt­ków w Urzę­dzie Miej­skim w Kwi­dzy­nie, na pod­sta­wie: Kwi­dzyn — Ka­ta­log Za­byt­ków Ar­chi­tek­tury, Ma­ria Gaw­ry­luk, Da­riusz Bar­ton, 1996, oraz z tzw. Bia­łych Kart Obiektu. Fo­to­gra­fie z Gmin­nej Ewi­den­cji Zabytków.