ul. Błogosławionej Doroty 6, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Sta­rego Mia­sta, przy daw­nej Kaf­fe­strasse, gdzie do 1945 roku ist­niała zwarta za­bu­dowa pie­rze­jowa ka­mie­nic z ofi­cy­nami w po­dwó­rzach. Ka­mie­nica jest re­lik­tem za­bu­dowy miesz­ka­nio­wej po­ło­żo­nej na po­łu­dnie od ka­te­dry.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny.

Przed 1945 ro­kiem:
Dom miesz­kalny.

Historia/​Datowanie:

Ka­mie­nica po­wstała w 4 ćw. XIX wieku na fun­da­men­tach śre­dnio­wiecz­nych, jak cały kwar­tał za­bu­dowy, w któ­rym się znaj­duje.

Opis:

Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły, tyn­ko­wany, w ca­ło­ści pod­piw­ni­czony, trój­kon­dy­gna­cjowy ze ścianką ko­lan­kową, na­kryty pła­skim da­chem kry­tym papą. Wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta ze ścię­tym na­roż­ni­kiem pół­nocno-za­chod­nim. Przy ele­wa­cji po­łu­dnio­wej na osi po­zorny ryzalit.

Wy­boru do­ko­nał Bo­gu­mił Wi­śniew­ski Główny Spe­cja­li­sta ds. Ochrony Za­byt­ków w Urzę­dzie Miej­skim w Kwi­dzy­nie, na pod­sta­wie: Kwi­dzyn — Ka­ta­log Za­byt­ków Ar­chi­tek­tury, Ma­ria Gaw­ry­luk, Da­riusz Bar­ton, 1996, oraz z tzw. Bia­łych Kart Obiektu. Fo­to­gra­fie z Gmin­nej Ewi­den­cji Zabytków.