ul. 11 Listopada 2, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W po­łu­dnio­wej czę­ści mia­sta, na te­re­nie daw­nego Przed­mie­ścia Gru­dziądz­kiego roz­wi­nię­tego znacz­nie od po­czątku XIX w., w jego po­łu­dnio­wym krańcu, w po­bliżu skrzy­żo­wa­niu ulic 11 Li­sto­pada (daw­nej Ke­iser­strasse), Gru­dziądz­kiej (Grau­denz­strasse) i Ko­ściuszki (Bi­smarck­strasse). Usy­tu­owany w pie­rzei po­łu­dnio­wej ulicy, ka­le­ni­cowo, w od­le­gło­ści około 15 me­trów od osi jezdni, fron­tem zwró­cony na pół­noc, wol­no­sto­jący. Przed fron­tem mały ogró­dek kwia­towy z traw­ni­kiem i strzy­żo­nymi krze­wami. Za ele­wa­cją tylną nie­wiel­kie po­dwó­rze.

 Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:

Dom miesz­kalny — 10 miesz­kań lo­ka­tor­skich.

Przed 1945 ro­kiem: 

Ka­mie­nica wznie­siona jako miesz­ka­nia dla ro­dzin ka­dry woj­sko­wej po­bli­skich ko­szar.

Historia/​Datowanie: 

Ka­mie­nica po­wstała około 19051910 roku.

Opis:

Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły, w wątku krzy­ży­ko­wym, na za­pra­wie wa­pienno-pia­sko­wej; tyn­ko­wany, tynki wa­pienne, ra­powe. Na ele­wa­cji fron­to­wej bo­gaty de­tal ar­chi­tek­to­niczny z ce­gły i tynku (bo­nie, gzymsy kor­do­nowe i po­do­ka­powy, fryzy pły­ci­nowe, opa­ski okienne, gzymsy nad­okienne, na­czółki); por­tal przy drzwiach wej­ścio­wych ze sztucz­nego ka­mie­nia. Bu­dy­nek cał­ko­wi­cie pod­piw­ni­czony, wznie­siony na pla­nie wy­dłu­żo­nego pro­sto­kąta, z płyt­kimi ry­za­li­tami na­roż­nymi w ele­wa­cji fron­to­wej i głę­bo­kim ry­za­li­tem na­roż­nym w ele­wa­cji tyl­nej (w na­roż­niku za­chod­nim). W czę­ści środ­ko­wej dwu­kon­dy­gna­cy­jowy, na­kryty da­chem dwu­po­ła­cio­wym, o przed­niej po­łaci spa­dzi­stej, z fa­cja­tami oraz tyl­nej po­łaci lekko na­chy­lo­nej (po­łać fron­towa kryta kar­piówką w ko­ronkę na ła­tach, po­łać tylna papą na de­sko­wa­niu). Ry­za­lity na­rożne trój­kon­dy­gna­cjowe, z pła­skimi stro­po­da­chami (papa na de­sko­wa­niu). Więźba da­chowa drew­niana, kon­struk­cji pła­twiowo-kro­kwio­wej, z po­je­dyn­czą ścianką stol­cową pod kalenicą.

Wy­boru do­ko­nał Bo­gu­mił Wi­śniew­ski Główny Spe­cja­li­sta ds. Ochrony Za­byt­ków w Urzę­dzie Miej­skim w Kwi­dzy­nie, na pod­sta­wie: Kwi­dzyn — Ka­ta­log Za­byt­ków Ar­chi­tek­tury, Ma­ria Gaw­ry­luk, Da­riusz Bar­ton, 1996, oraz z tzw. Bia­łych Kart Obiektu. Fo­to­gra­fie z Gmin­nej Ewi­den­cji Zabytków.