Obiekty zabytkowe

Kwi­dzyn ma wiele za­byt­ków. Ma także kil­ka­set obiek­tów za­byt­ko­wych. Ich ewi­den­cją oraz nad­zo­rem zaj­muje się Urząd Miej­ski w Kwi­dzy­nie, w któ­rym funk­cję głów­nego spe­cja­li­sty mia­sta ds. ochrony za­byt­ków pełni Bo­gu­mił Wi­śniew­ski. Pro­wa­dzi on także tzw. białe karty obiek­tów, na pod­sta­wie któ­rych stwo­rzy­li­śmy dla in­ter­nau­tów opisy naj­waż­niej­szych bu­dowli w mieście.