Heliodor Chmielewski

Heliodor Chmielewski urodził się 11.06.1911 roku w Warszawie. Tam ukończył szkołę powszechną i średnią. W 1938 roku z tytułem inżyniera ukończył Politechnikę Warszawską. Prace zawodową rozpoczął w przemyśle na Śląsku. W pierwszym roku okupacji wraca ze Śląska do Warszawy i w latach 1940-1944 zajmuje się pracą dydaktyczno-naukową w szkolnictwie zawodowym. W końcu marca 1945 roku decyzją Ministerstwa Przemysłu i Handlu oddelegowany zostaje do Kwidzyna. W Kwidzynie, od stycznia 1945 roku do marca 1945 roku władzę sprawuje rosyjska komendantura wojenna. Heliodor Chmielewski jest jednym z pierwszych urzędników, który otrzymuje nominację urzędniczą z rąk delegatów województwa mazurskiego. Otrzymuje stanowisko burmistrza miasta Kwidzyna. Obowiązki obejmuje z dniem 23 kwietnia 1945 roku, z rąk Mieczysława Borzeszkowskiego.
Początkowo burmistrz rezydował przy ul. Braterstwa Narodów nr 27, a w lipcu 1945 roku cały Zarząd Miejski przeprowadził się na Plac Zwycięstwa nr 2 (obecnie Pl. Plebiscytowy). Za sprawą działalności Zarządu Miejskiego, pod przywództwem H. Chmielewskiego, w Kwidzynie uruchomiono szereg szkół podstawowych i średnich. Dzięki zaangażowaniu burmistrza, w końcu maja 1945 roku, otwarto Szpital Miejski w Kwidzynie.
Obowiązki burmistrza Kwidzyna H. Chmielewski pełnił przez prawie dwa lata. W 1947 roku wrócił do Warszawy i objął funkcję zastępcy redaktora naczelnego w Instytucie Wydawniczym SIMP. Był jednym z założycieli Państwowych Wydawnictw Naukowych, potem Wydawnictw Naukowo Technicznych, gdzie pracował nieprzerwanie do 1976 roku, pełniąc obowiązki redaktora naczelnego i zastępcy dyrektora do spraw naukowo wydawniczych. Był inicjatorem wydania wielu książek i poradników technicznych. Ukoronowaniem jego działalności w tej dziedzinie była wielotomowa Encyklopedia Techniki, której był inicjatorem i redaktorem naczelnym. Niezależnie od pracy zawodowej w WNT był w latach 1947-1977 redaktorem naczelnym czasopisma naukowo-technicznego, miesięcznika „Mechanika". Jako rzeczoznawca językowy przyczynił się do uporządkowania polskiej terminologii technicznej i sprecyzowania definicji pojęć technicznych. Przeżywszy prawie 70 lat zmarł 02.03.1981 roku w Warszawie.