Dokumenty

Doku­menty po­zwolą prze­śle­dzić wy­da­rze­nia hi­sto­ryczne czy ży­cie co­dzienne, bez­po­śred­nio ze źró­deł pi­sa­nych, gro­ma­dzo­nych w ar­chi­wach i zbio­rach pry­wat­nych. Są to wszel­kiego ro­dzaju druki o cha­rak­te­rze do­ku­men­ta­cyj­nym, in­for­ma­cyj­nym, re­kla­mo­wym i pro­pa­gan­do­wym re­je­stru­jące bie­żące wy­da­rze­nia spo­łeczne, kul­tu­ralne i polityczne.