Czasopisma

Polecamy najnowszy numer kwartalnika „Schody Kawowe”.
Schody Kawowe nr 80

Spis treści:

Le­szek Sar­now­ski
Rok 1989 w Kwi­dzy­nie. Cz. II

Adam Ka­miń­ski
Przy­jedź mamo na przysięgę

Piotr Pod­lew­ski
Sta­ro­żytny ka­mienny krąg
w sztum­skim lesie

Ja­kub Mi­cha­lik
Me­da­lik z Matką Bo­ską Bolesną

Wie­sława Ci­cho­wicz
Dom Po­mocy Spo­łecz­nej
w Kwi­dzy­nie

Eu­ge­niusz Bos­sart
Moja wielka przy­jaźń z Pillkalen