Zegar słoneczny

Ze­gar sło­neczny zo­stał wy­ko­nany la­tem 2003 roku przy ul. Pił­sud­skiego, na ścia­nie ka­mie­nicy nr 13. Jego twórcą i bu­dow­ni­czym jest pan Ma­rek Mi­chow­ski — ko­wal sa­mouk, wła­ści­ciel firmy ART.-MET Ko­wal­stwo Ar­ty­styczne. Ze­gar, na­le­żący do typu pio­no­wych ze­ga­rów sło­necz­nych, usy­tu­owany na ścia­nie po­łu­dnio­wej na­roż­nego bu­dynku, na wy­so­ko­ści pię­tra, składa się z ele­men­tów me­ta­lo­wych roz­miesz­czo­nych na ka­mien­nej tar­czy. Pręt gno­monu wspiera pod­pórka, a dzięki po­dział­kom (go­dzin­nej i pół­go­dzin­nej) — od­czytu czasu można do­ko­ny­wać co pięt­na­ście minut.