Wojciech Kruk

Ks. Woj­ciech Ge­rard Kruk uro­dził się 6 sierp­nia 1933 roku w Po­nia­to­wie koło Żu­ro­mina. Ro­dzina wy­cho­wała go w umi­ło­wa­niu Boga i Oj­czy­zny. Oj­ciec Sta­ni­sław był wie­lo­let­nim or­ga­ni­stą w die­ce­zji płoc­kiej, wy­wie­ziony na Sy­be­rię za przy­na­leż­ność do AK. Jako że wszyst­kie obo­wiązki wy­cho­waw­cze spa­dły na mamę, Sta­ni­sławę, kult Matki i Ro­dziny był bar­dzo bli­ski księ­dzu Woj­cie­chowi. Ukoń­czył Ka­to­licki Uni­wer­sy­tet Lu­bel­ski na kie­runku so­cjo­lo­gii re­li­gii i uzy­skał ty­tuł ma­gi­stra. Świę­ce­nia ka­płań­skie przy­jął z rąk ks. bpa dra To­ma­sza Wil­czyń­skiego w Olsz­tyń­skim Ho­sia­num 2 lu­tego 1958 roku. Jego droga do Kwi­dzyna wio­dła przez sze­reg pa­ra­fii: Pa­słęk, Ełk, Że­la­zną Górę, Że­goty, Zwierzno. Od 22 grud­nia 1982 do 30 czerwca 1993 roku był pro­bosz­czem Pa­ra­fii pw. Mi­ło­sier­dzia Bo­żego w Kwi­dzy­nie z za­da­niem bu­dowy kościoła.
Nie spo­sób wy­mie­nić wszyst­kich jego ty­tu­łów i funk­cji. Były one prze­ja­wem wdzięcz­no­ści za bez­in­te­re­sowne za­an­ga­żo­wa­nie i po­moc wielu or­ga­ni­za­cjom re­li­gij­nym i świec­kim. Był ka­pe­la­nem w Za­kła­dzie Kar­nym, Domu Po­mocy Spo­łecz­nej w Kwi­dzy­nie, Wo­je­wódz­kich Ochot­ni­czych Huf­ców Pracy w Gdań­sku, Ko­mendy Re­jo­no­wej Po­li­cji w Kwi­dzy­nie, Pre­po­zy­tem Kwi­dzyń­skiej Ka­pi­tuły Kon­ka­te­dral­nej i Ka­no­ni­kiem Ka­pi­tuły Ka­te­dral­nej El­blą­skiej, człon­kiem Rady Dusz­pa­ster­skiej i Ka­płań­skiej, wi­ce­dy­rek­tor Ca­ri­tas Die­ce­zji El­blą­skiej, Pra­ła­tem Ojca Świę­tego Jana Pawła II w stop­niu Ka­pe­lana Jego Świą­to­bli­wo­ści, Pra­ła­tem Ho­no­ro­wym Jego Świę­to­bli­wo­ści, Czło­wie­kiem Kul­tury w 1995 roku w Kwi­dzy­nie, a do roku 2000 – Ho­no­ro­wym Oby­wa­te­lem Mia­sta Kwi­dzyna. Ty­tuły te nada­wane były przez różne gre­mia, a są one wy­ni­kiem umie­jęt­no­ści wy­ko­rzy­sta­nia ta­len­tów da­nych od Boga na po­ży­tek bliź­niego. Nie­za­leż­nie od umie­jęt­no­ści or­ga­ni­za­cyj­nych, we­ry­fi­ko­wa­nych wie­lo­krot­nie przy pra­cach bu­dow­ni­czego ko­ścio­łów, ks. Kruk po­sia­dał umie­jęt­ność po­zy­ski­wa­nia so­bie lu­dzi, współ­pracy z oso­bami o czę­sto dia­me­tral­nie róż­nych po­glą­dach i zdo­by­wa­nia so­bie przy­ja­ciół wszę­dzie tam, gdzie się pojawił.
Dnia 30 czerwca 1993 roku ob­jął pro­bo­stwo Pa­ra­fii Św. Jana Ewan­ge­li­sty w Kwi­dzy­nie. 16 paź­dzier­nika 1993 roku de­kre­tem 763 / 93 zo­stał mia­no­wany przez bi­skupa el­blą­skiego An­drzeja Śli­wiń­skiego Pre­po­zy­tem Kwi­dzyń­skiej Ka­pi­tuły Kon­ka­te­dral­nej i Ka­no­ni­kiem Ka­pi­tuły Ka­te­dral­nej Elbląskiej. 

Za swoje za­sługi i wszech­stronną dzia­łal­ność dla do­bra spo­łecz­no­ści Ksiądz Pre­po­zyt Pra­łat Ka­no­nik mgr Woj­ciech Kruk – pro­boszcz Pa­ra­fii św. Jana Ewan­ge­li­sty, go­spo­darz świą­tyni kon­ka­te­dral­nej w Kwi­dzy­nie, zo­stał uho­no­ro­wany na­stę­pu­ją­cymi nagrodami:

  • 16 lu­tego 1996 roku Bur­mistrz Mia­sta przy­znał księ­dzu pre­po­zy­towi ho­no­rowy ty­tuł „Czło­wieka Kul­tury” za rok 1995 w Kwidzynie;
  • 11 li­sto­pada 1997 roku otrzy­mał me­dal „Bene Me­renti”, przy­zna­wany za­słu­żo­nym dla I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. dr. Wł. Gę­bika w Kwidzynie;
  • 16 lipca 1998 roku zo­stał mia­no­wany ka­pe­la­nem do spraw sto­sun­ków pol­sko — ukraińskich;
  • 31 sierp­nia 2000 roku ks. pre­po­zyt Woj­ciech Kruk zo­stał Ho­no­ro­wym Oby­wa­te­lem Mia­sta Kwidzyna.

Zmarł 24 stycz­nia 2005 roku i zo­stał po­cho­wany na kwi­dzyń­skim cmentarzu.

Ma­te­riał opra­co­wany na pod­sta­wie „Kto jest kim w Kwi­dzy­nie”, „Re­ne­sans Kon­ka­te­dry Kwi­dzyń­skiej”; „Echa Kwi­dzyna” sty­czeń 2001 nr 1; uzu­peł­niony przez Mag­da­lenę Sadkowską.