Wiadomości Kwidzyńskie nr 78

Wia­do­mo­ści kwi­dzyń­skie” to pierw­sza po­wo­jenna ga­zeta lo­kalna.
Pierw­szy nu­mer uka­zał się w 1956 roku. W za­ło­że­niu ga­zeta miała być miesięcznikiem. 

Ze­spół re­dak­cyjny two­rzyli: Al­fons Le­mań­ski, Boh­dan Szwa­bo­wicz, Wła­dy­sław Jan Za­wadzki. Pierw­szy nu­mer uka­zał się na­kła­dem kwi­dzyń­skiej dru­karni przy ul. Bra­ter­stwa Na­ro­dów, ko­lejne nu­mery dru­ko­wane były już w Za­kła­dach Gra­ficz­nych w Gru­dzią­dzu. Na­kład pi­sma się­gał 4 tys. eg­zem­pla­rzy. Mimo du­żego za­an­ga­żo­wa­nia ze­społu re­dak­cyj­nego i osób współ­pra­cu­ją­cych przy re­da­go­wa­niu pi­sma kło­poty fi­nan­sowe były sil­niej­sze. Po wy­da­niu 8 nu­me­rów pi­smo prze­stało się ukazywać.

wiadomosci_​kwidzynskie_​nr7_​8