ul. Zduńska 5, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, na wzgó­rzu Knie­berg, po pół­noc­nej stro­nie ul. Zduń­skiej (daw­nej Töp­fer­strasse) prze­ci­na­ją­cej wierz­cho­łek wzgó­rza ze wschodu na za­chód, bie­gną­cej rów­no­le­gle do ulicy Żwirki i Wi­gury (daw­nej Knie­berg­strasse). Usy­tu­owany w od­le­gło­ści około 10 me­trów od osi jezdni, ka­le­ni­cowo, wol­no­sto­jący. Przed fron­tem (od po­łu­dnia) mały ogró­dek kwia­towy oto­czony współ­cze­snym ogro­dze­niem z siatki, z tyłu mały ogró­dek wa­rzywny.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny.

Przed 1945 ro­kiem: 
Dom jed­no­ro­dzinny.

Historia/​Datowanie:
Dom zbu­do­wany na po­czątku XX wieku (praw­do­po­dob­nie około 1910 roku), ty­powy dla za­bu­dowy przed­mieść, o skrom­nej ar­chi­tek­tu­rze i de­talu.

Opis: 
Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły„ tyn­ko­wany, tynki wa­pienne (ba­ra­nek), co­kół fun­da­mentu wtór­nie obe­to­no­wany, od­sadzka od lica 1 — 2 cm. Na ele­wa­cji fron­to­wej (po­łu­dnio­wej) skromny de­tal ar­chi­tek­to­niczny z ce­gły i tynku (li­zeny, pseu­do­at­tyka). Przy ry­za­li­cie fron­to­wym drew­niany ga­nek z pła­skim dasz­kiem kry­tym papą na de­sko­wa­niu. Bu­dy­nek czę­ściowo pod­piw­ni­czony, wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta, z płyt­kim ry­za­li­tem fron­to­wym na środ­ko­wej osi; jed­no­kon­dy­gna­cj­pwy z użyt­ko­wym pod­da­szem, kryty da­chem dwu­spa­do­wym o bar­dzo spłasz­czo­nych po­ła­ciach (drew­niany stro­po­dach, kryty papą); więźba kro­kwiowo — pła­twiowa. Ry­za­lit fron­towy dwu­kon­dy­gna­cjowy z pseu­do­at­tyką i pła­skim dasz­kiem (drew­niany stro­po­dach kryty papą).