ul. Warszawska 16, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:
We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Dom wznie­siony po po­łu­dnio­wej stro­nie ul. War­szaw­skiej, ka­le­ni­cowo, wol­no­sto­jący, ok. 20 m. od osi jezdni, na nie­wiel­kim wznie­sie­niu. Od wschodu po­łą­czony z są­sied­nim bu­dyn­kiem nr 18 (Te­le­wi­zja Ka­blowa — dawna sie­dziba Sta­ro­stwa Kwi­dzyń­skiego) od­cin­kiem muru ce­gla­nego, tyn­ko­wa­nego. Od frontu wy­stę­pują na­sa­dze­nia zie­leni wy­so­kiej — ży­wot­niki i so­sna, oraz ży­wo­płot.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny.

Przed 1945 ro­kiem: 
Dom miesz­kalny.

Historia/​Datowanie: 
Dom wznie­siony w 4 ćw. XIX wieku, kla­sy­cy­styczny.

Opis: 
Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły, tyn­ko­wany, w fa­sa­dzie de­tal tyn­kowy i ze sztucz­nego ka­mie­nia. Cał­ko­wi­cie pod­piw­ni­czony, dwu­kon­dy­gna­cjowy, na­kryty da­chem dwu­spa­do­wym (ho­len­derka na de­sko­wa­niu), od wschodu dwu­stronny, trój­kon­dy­gna­cjowy ry­za­lit z osob­nym da­chem (ho­len­derka na de­sko­wa­niu) dwu­spa­do­wym, po­przecz­nym, zwień­czony trój­kąt­nymi szczy­tami. Więźba da­chowa dwu­czę­ściowa, od­rębna dla ry­za­litu. Nad bu­dyn­kiem — dwu­po­zio­mowa, pła­twiowo — kro­kwiowa ze ścianką stol­cową i po­chy­łymi klesz­czami. Dolna część więźby służy do wy­dzie­le­nia po­miesz­czeń miesz­kal­nych na pod­da­szu. Nad ry­za­li­tem — więźba pła­twiowo — kro­kwiowa. Dom wznie­siony na pla­nie li­tery „T”, przy szczy­cie za­chod­nim nie­wielki po­dest scho­dów przed drzwiami.