ul. Targowa 2, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Sta­rego Mia­sta, gdzie do 1945 roku ist­niała zwarta za­bu­dowa pie­rze­jowa ka­mie­nic z ofi­cy­nami w po­dwó­rzach. Ka­mie­nica jest re­lik­tem za­bu­dowy miesz­ka­nio­wej po­ło­żo­nej na po­łu­dnie od ka­te­dry.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny.

Przed 1945 ro­kiem: 
Dom miesz­kalny.

Historia/​Datowanie:
Ka­mie­nica po­wstała w 4 ćw. XIX wieku.

Opis:
Usy­tu­owany na na­roż­nej par­celi u zbiegu ulic, mu­ro­wany z ce­gły, otyn­ko­wany, czę­ściowo pod­piw­ni­czony, dwu­kon­dy­gna­cjowy.
Ele­wa­cja fron­towa 5 – osiowa z trój­kon­dy­gna­cjo­wym ry­za­li­tem w czę­ści środ­ko­wej. Na­roże bu­dynku sfa­zo­wane, na kra­wę­dzi ściany bocz­nej ry­za­lit za­koń­czony trój­kąt­nym roz­pro­fi­lo­wa­nym gzym­sem pod któ­rym w tej sa­mie for­mie umiesz­czony jest fryz ze sty­li­zo­wa­nych ro­ze­tek. W pierw­szej kon­dy­gna­cji bu­dynku po­miesz­cze­nia skle­powe. Ele­wa­cja czę­ściowo po­kryta bo­nio­wa­niem. Okna w dru­giej kon­dy­gna­cji ujęte roz­pro­fi­lo­wa­nymi opa­skami z od­cin­kami gzymsu pod­okien­nego i nad­okien­nego, na któ­rym za­cho­wane są gdzie­nie­gdzie akro­te­riony. Okna w ry­za­li­cie flan­ko­wane pi­la­strami dźwi­ga­ją­cymi nad­proże, zwień­czone od­cin­kami pro­fi­lo­wa­nego gzymsu. Mię­dzy kon­dy­gna­cjami bu­dynku usko­kowo pro­fi­lo­wany gzyms kor­do­nowy. Ele­wa­cją wień­czy fryz w polu ze sty­li­zo­wa­nymi ro­ze­tami, oraz gzyms wsparty na de­ko­ra­cyj­nie opra­co­wa­nych konsolkach.