ul. Sztumska 3, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, przy daw­nej ulicy Post­strasse ( po 1945 r. ul. H. Sa­wic­kiej) łą­czą­cej przed­mie­ście Mal­bor­skie z dziel­nicą Knie­berg. Usy­tu­owany ka­le­ni­cowo w za­chod­niej pie­rzei ulicy, wol­no­sto­jący, po­ło­żo­ony bli­sko jezdni, po za­chod­niej stro­nie ulicy, od pół­nocy prze­jazd mię­dzy bu­dyn­kiem nr 5, od po­łu­dnia współ­cze­sny pa­wi­lon han­dlowy. Od za­chodu nie­wiel­kie po­dwó­rze go­spo­dar­cze.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny.

Przed 1945 ro­kiem: 
Dom miesz­kalny.

Historia/​Datowanie:
Wznie­siony w I poł. XIX wieku, kla­sy­cy­styczny.

Opis:
Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej ręcz­nie for­mo­wa­nej w wątku ko­wa­deł­ko­wym, fun­da­ment z uży­ciem ka­mie­nia po­lnego, tyn­ko­wany wtór­nie obe­to­no­wany, par­te­rowy z użyt­ko­wym pod­da­szem, na­kryty na­czół­ko­wym da­chem po­kry­ciem ce­ra­micz­nym (ho­len­derka) Wznie­siony na rzu­cie prostokąta.