ul. Sztumska 15, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, przy daw­nej ulicy Post­strasse ( po 1945 r. ul. H. Sa­wic­kiej) łą­czą­cej przed­mie­ście Mal­bor­skie z dziel­nicą Knie­berg, przy skrzy­żo­wa­niu z ul. Żwirki i Wi­gury (Knie­berg­strasse). Usy­tu­owany ka­le­ni­cowo w za­chod­niej pie­rzei ulicy, wol­no­sto­jący, od po­łu­dnia, cof­nięty w sto­sunku do li­nii re­gu­la­cyj­nej za­bu­dowy, nie­wielki dom nr 13, od pół­nocy — wolna obec­nie od za­bu­dowy, na­rożna par­cela.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny.

Przed 1945 ro­kiem:
Dom miesz­kalny.

Historia/​Datowanie:
Wznie­siony w I poł. XIX wieku, kla­sy­cy­styczny.

Opis:
Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, fun­da­ment z uży­ciem ka­mie­nia po­lnego, tyn­ko­wany, par­te­rowy z użyt­ko­wym pod­da­szem, na­kryty na­czół­ko­wym da­chem z mie­sza­nym po­kry­ciem — głów­nie ho­len­derka, frag­ment po­łaci fron­to­wej — da­chówka za­kład­kowa. Wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta, z par­te­ro­wym anek­sem od pół­nocy (sklep hurt dro­biu) i płyt­kim ry­za­li­tem wej­ścio­wym na osi ele­wa­cji wschodniej.