ul. Sztumska 11, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, przy daw­nej ulicy Post­strasse ( po 1945 r. ul. H. Sa­wic­kiej) łą­czą­cej przed­mie­ście Mal­bor­skie z dziel­nicą Knie­berg. Usy­tu­owany ka­le­ni­cowo w za­chod­niej pie­rzei ulicy, wol­no­sto­jący, od pół­nocy cof­nięty w sto­sunku do li­nii re­gu­la­cyj­nej za­bu­dowy, nie­wielki dom nr 11 A, od pół­nocy współ­cze­sny bu­dy­nek nr 9. Od za­chodu nie­wiel­kie po­dwó­rze go­spo­dar­cze.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny.

Przed 1945 ro­kiem:
Dom miesz­kalny.

Historia/​Datowanie:
Wznie­siony w 1 poł. XIX wieku, kla­sy­cy­styczny.

Opis:
Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, tyn­ko­wany, fun­da­ment z ka­mie­nia po­lnego, par­te­rowy z użyt­ko­wym pod­da­szem, na­kryty dwu­spa­do­wym da­chem z po­kry­ciem z cię­tej w kwa­draty papy, nad fron­to­wym ry­za­li­tem osobny dwu­spa­dowy dach, nad przy­bu­dówką od strony po­dwó­rza pła­ski dach po­kryty papą. Dom wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta z płyt­kim, trój­o­sio­wym ry­za­li­tem od frontu, nie­wielką, współ­cze­sną do­bu­dówką od po­dwó­rza, be­to­no­wymi schod­kami z ni­skimi ba­lu­stra­dami przed wej­ściem w szczy­cie północnym.