ul. Staszica 2, Szkoła Podstawowa

Po­ło­że­nie:
We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX i pocz. XX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż obec­nej ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Po prze­kro­cze­niu to­rów ko­le­jo­wych wia­duk­tem w ciągu jezdni, dziel­nica zmie­nia swój cha­rak­ter na przed­miej­ski. Kwar­tały na po­łu­dnie od wschod­niego od­cinka ul. War­szaw­skiej po­wstały w 2 ćw. XX wieku i za­bu­do­wane są głów­nie do­mami miesz­kal­nymi, bu­dynki uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej wy­stę­pują rzadko. Na­leżą do nich trzy szkoły — dawna szkoła rol­ni­cza przy ul. Sta­szica 2, dawna szkoła lu­dowa, ul. Sta­szica 16 i dawne Gim­na­zjum Pol­skie po­ło­żone w po­łu­dnio­wej pie­rzei ul. Ko­nar­skiego (dawna Ma­ga­zin­strasse, póź­niej Do­us­strasse). Dawna szkoła rol­ni­cza po­ło­żona jest na roz­le­głej par­celi, miesz­czą­cej nie­gdyś szkolny ogród, usy­tu­owa­nej w po­bliżu wia­duktu ko­le­jo­wego, mię­dzy uli­cami Sta­szica i Grun­waldzką. Od wschodu par­cela współ­cze­snej za­bu­dowy miesz­ka­nio­wej, od za­chodu i pół­nocy te­ren szkoły ogro­dzony ka­mien­nym mu­rem z przę­słami siatki dru­cia­nej. Od pół­nocy nie­wielki, trój­kątny skwer z drze­wami. Bu­dy­nek od­su­nięty od jezdni, w głębi par­celi.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Szkoła pod­sta­wowa.

Przed 1945 ro­kiem:
Szkoła Rol­ni­cza (Lan­dwir­schaft Win­ter­schule).

Historia/​Datowanie:
Szkoła zbu­do­wana w 1929 roku, otwarta 1 paź­dzier­nika 1929 jako sa­mo­dzielna szkoła o pro­filu rol­ni­czym i go­spo­dar­czym dla po­wiatu kwi­dzyń­skiego. Po 1945 roku w gma­chu mie­ścił się Re­jo­nowy Ze­spół Do­radz­twa Rol­ni­czego. Od 1992 roku — szkoła pod­sta­wowa. Nie po­siada cech sty­lo­wych.

Opis: 
Bu­dy­nek wznie­siony z ce­gły ce­ra­micz­nej, czę­ściowo tyn­ko­wany, część ele­wa­cji z okła­dziną klin­kie­rową. Trój­kon­dy­gna­cjowy, na­kryty pła­skimi da­chami z po­kry­ciem papą bi­tu­miczną na de­sko­wa­niu. Zbu­do­wany na rzu­cie zło­żo­nym z trzech pro­sto­ką­tów — bu­dynku głów­nego i dwóch skrzy­deł bocz­nych cof­nię­tych w sto­sunku do lica fa­sady czę­ści środkowej.