ul. Słowiańska 15, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W cen­trum mia­sta, na te­re­nie dziel­nicy z okresu re­gen­cji, gdzie lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji, po wschod­niej stro­nie ulicy o daw­nej na­zwie Her­ren­strasse, przy jej skrzy­żo­wa­niu z ul. Szkolną (Schul­strasse), na te­re­nie o lek­kim spadku w kie­runku za­chodu, od po­łu­dnia nie­za­bu­do­wany te­ren na­le­żący do 1945 roku do miej­skiego mu­zeum zlo­ka­li­zo­wa­nego w są­sied­nim domu nr 13. Po­se­sja czę­ściowo ogro­dzona, od po­dwó­rza pro­wi­zo­ryczna za­bu­dowa go­spo­dar­cza (ko­mórki i ga­raże).

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny

Przed 1945 ro­kiem:
Sie­dziba urzędu mel­dun­ko­wego, póź­niej Hi­tler Ju­gend, dawny ad­res Her­ren­strasse 6.

Historia/​Datowanie:
Dom po­wstał ok. roku 1800 w stylu kla­sy­cy­stycz­nym, na­leży do cha­rak­te­ry­stycz­nej dla Kwi­dzyna grupy nie­wiel­kich do­mów miesz­kal­nych z da­chami na­czół­ko­wymi i sze­ro­kim fry­zem po­do­ka­po­wym (np. domy nr 1314 przy ul. Sło­wiań­skiej, dom nr 10 przy ul. Gru­dziądz­kiej). Były one lo­ko­wane w re­pre­zen­ta­cyj­nych dziel­ni­cach mia­sta.

Opis:
Bu­dy­nek wol­no­sto­jący, mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, fun­da­ment z uży­ciem po­lnego ka­mie­nia, tyn­ko­wany, pod­piw­ni­czony, na­kryty da­chem na­czół­ko­wym z po­kry­ciem ce­ra­micz­nym (kar­piówka kła­dziona po­dwój­nie) o stro­mym na­chy­le­niu dłuż­szych po­łaci. Więźba da­chowa kro­kwiowa z jęt­kami, kon­struk­cji drew­nia­nej. Dom wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta z póź­niej do­bu­do­waną, dwu­kon­dy­gna­cjową ofi­cyną od strony wschodu, przez co prze­dłu­żona zo­stała ele­wa­cja po­łu­dniowa. Jed­no­kon­dy­gna­cjowy z użyt­ko­wym pod­da­szem. Za­cho­wane kla­sy­cy­styczne drzwi wej­ściowe z gło­wami lwów z ko­łat­kami w kształ­cie pier­ścieni, wa­chla­rzami w dol­nych i gór­nych czę­ściach skrzy­deł i prze­szklo­nym nad­świe­tlem z wy­su­niętą na kształt la­tarni środ­kową czę­ścią, prze­szkloną gru­bym, so­czew­ko­wym szkłem.