ul. Piłsudskiego 6, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W cen­trum mia­sta, w pół­noc­nej czę­ści przed­mie­ścia gru­dziądz­kiego, po za­chod­niej stro­nie ul. Pił­sud­skiego (dawna ul. 1 Maja, przed 1945 ro­kiem Grün­strasse), gdzie zlo­ka­li­zo­wano nie­wiel­kie, szczy­towo usta­wione bu­dynki o cha­rak­te­rze ma­ło­mia­stecz­ko­wym, od­bie­ga­jące od po­zo­sta­łej za­bu­dowy ulicy w dziel­nicy o re­pre­zen­ta­cyj­nym cha­rak­te­rze. Dom nr 6 sta­nowi przy­kład re­pre­zen­ta­cyj­nej za­bu­dowy ulicy. Od pół­nocy przy­lega ka­mie­niczka nr 4, od po­łu­dnia wą­ski prze­jazd na po­dwó­rze. Obec­nie pół­nocy od­ci­nek ul. Pił­sud­skiego uzy­skał nowy wy­strój w po­staci na­wierzchni z po­lbruku, no­wych la­tarni ulicz­nych i na­sa­dzeń. Ten frag­ment ulicy ma cha­rak­ter dep­taka z za­ka­zem ru­chu ko­ło­wego.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny.

Przed 1945 ro­kiem:
Dom miesz­kalny.

Historia/​Datowanie:
Wznie­siony ok. poł. XIX wieku w re­pre­zen­ta­cyj­nych for­mach, z bo­ga­tym kla­sy­cy­zu­ją­cym de­ta­lem.

Opis:
Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, tyn­ko­wany, jed­no­kon­dy­gna­cjowy z użyt­ko­wym pod­da­szem, pod­piw­ni­czony, na­kryty dwu­spa­do­wym da­chem z po­kry­ciem ce­ra­micz­nym (kar­piówka). Wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta, z płyt­kim, trój­o­sio­wym ry­za­li­tem od frontu, drew­nianą we­randą od strony po­dwó­rza w skraj­nej osi pół­noc­nej, ogro­do­wymi drzwiami wej­ścio­wymi w skraj­nej osi po­łu­dnio­wej, oraz głów­nymi drzwiami wej­ścio­wymi po­prze­dzo­nymi be­to­no­wymi scho­dami w szczy­cie południowym.