ul. Piłsudskiego 30, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W cen­trum mia­sta, w po­łu­dnio­wej czę­ści przed­mie­ścia gru­dziądz­kiego, po za­chod­niej stro­nie ul. Pił­sud­skiego (dawna ul. 1 Maja, przed 1945 ro­kiem Grün­strasse). Usy­tu­owany ka­le­ni­cowo, w od­le­gło­ści około 5 me­trów od osi jezdni. Od po­łu­dnia po­łą­czony z są­sied­nią ka­mie­nicą (dom miesz­kalny ul. Pił­sud­skiego nr 32). Od pół­nocy przy­le­gają ga­raże na­le­żące do przed­szkola (nr 28). Oba bu­dynki łą­czy mu­ro­wane ogro­dze­nie, z że­liwną kutą kratą (współ­cze­sne), te­ren mię­dzy nimi jest wy­as­fal­to­wany. Za ele­wa­cją tylną opi­sy­wa­nego bu­dynku, od za­chodu, znaj­duje się przed­szkolny plac za­baw.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny — 5 miesz­kań lo­ka­tor­skich + dwa w ofi­cy­nie.

Przed 1945 ro­kiem:
Ka­mie­nica miesz­kalna z ofi­cyną.

Historia/​Datowanie:
Ka­mie­nica zbu­do­wana około 1900 roku, do­bu­do­wana do wcze­śniej po­sta­wio­nej ka­mie­nicy (nr 32, z 1896 roku), na ele­wa­cji fron­to­wej skromny, kla­sy­cy­zu­jący de­tal.

Opis: 
Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły, tyn­ko­wany, tynki wa­pienne, gład­kie, na fa­sa­dzie de­tal ar­chi­tek­to­niczny z ce­gły i tynku (bo­nie, gzymsy, fryzy pły­ci­nowe); co­kół fun­da­mentu wtór­nie obe­to­no­wany. Tynki na ele­wa­cjach bocz­nej (od pół­nocy) i tyl­nej (od za­chodu) gład­kie, bez de­talu.
Bu­dy­nek cał­ko­wi­cie pod­piw­ni­czony, wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta, dwu­kon­dy­gna­cjowy, z użyt­ko­wym pod­da­szem, pro­sto­pa­dło­ścienny, na­kryty da­chem pul­pi­to­wym (papa na de­sko­wa­niu, de­sko­wa­nie na styk). Więźba da­chowa drew­niana, ze ścianką ko­lan­kową od za­chodu i dwoma rzę­dami słu­pów, pła­twiowo-kro­kwiowa. Przy ze­wnętrz­nym rzę­dzie słu­pów — od wschodu (front) — do­dat­kowo po­chyłe klesz­cze. Do ele­wa­cji tyl­nej do­sta­wiona ofi­cyna — pro­sto­kątna w rzu­cie, dwu­kon­dy­gna­cyjna, pro­sto­pa­dło­ścienna, na­kryta da­chem pła­skim (papa), bez piw­nic (z osob­nym wej­ściem w na­roż­niku pd-wsch).