ul. Młynarska 2, Pałacyk

Pa­ła­cyk (ul. Mły­nar­ska) w stylu eklek­tycz­nym przy ulicy Mły­nar­skiej 2. Wznie­siony w la­tach 18751900 roku. Pa­ła­cyk mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, tyn­ko­wany, pod­piw­ni­czony, jed­no­kon­dy­gna­cjowy z użyt­ko­wym pod­da­szem, na­kryty da­chem man­sar­do­wym, po­kryty bla­chą. Wznie­siony na pla­nie pro­sto­kąta. W ele­wa­cji fron­to­wej, od za­chodu dwu­kon­dy­gna­cjowy ry­za­lit, na­kryty man­sar­do­wym ni­skim da­chem z lukarną.