ul. Magazynowa 9, Spichlerz

Po­ło­że­nie:
W cen­trum mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Gru­dziądz­kiego, gdzie obok re­pre­zen­ta­cyj­nej za­bu­dowy, prze­trwały śre­dnio­wieczne tra­dy­cje lo­ko­wa­nia bu­dyn­ków go­spo­dar­czych, w tym spi­chle­rzy. Naj­cen­niej­szy z za­cho­wa­nych po 1945 roku — ba­ro­kowy spi­chlerz przy ul. Ba­ta­lio­nów Chłop­skich zo­stał ro­ze­brany. Z za­cho­wa­nych trzech, dwa póź­niej­sze XIX-wieczne są zlo­ka­li­zo­wane przy ul. Ma­ga­zy­no­wej. Na rogu ul. Ma­ga­zy­no­wej i Zbo­żo­wej, ka­le­ni­cowo do ul. Ma­ga­zy­no­wej, na te­re­nie o znacz­nym spadku w kie­runku za­chod­nim. Od wschodu tar­go­wi­sko miej­skie. Wol­no­sto­jący.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Ka­wiar­nia i sklep ko­mi­sowy.

Przed 1945 ro­kiem: 
Spi­chlerz.

Historia/​Datowanie:
Spi­chlerz po­wstał w końcu k. XIX w.

Opis:
Bu­dy­nek na fun­da­men­cie z ka­mie­nia po­lnego ła­ma­nego, łą­czo­nego za­prawą wa­pienno — pia­skową wtór­nie uzu­peł­nianą ce­men­tem. Ściany mu­ro­wane z ce­gły li­co­wej w wątku krzy­ży­ko­wym z sze­roką spo­iną wa­pienno — pia­skową. W licz­nych par­tiach wi­doczne prze­mu­ro­wa­nia. Cał­ko­wi­cie pod­piw­ni­czony, ze względu na znaczny spa­dek te­renu, co­kół fun­da­mentu jest bar­dzo wy­soki, bu­dy­nek jed­no­kon­dy­gna­cjowy z użyt­ko­wym pod­da­szem, na­kryty dwu­spa­do­wym da­chem z po­kry­ciem ce­ra­micz­nych (ho­len­derka na de­sko­wa­niu. Więźba da­chowa kon­struk­cji drew­nia­nej, pła­twiowo-kro­kwiowa z po­dwójną ścianką stol­cową i po­chy­łymi klesz­czami rów­no­le­głymi do kro­kwi. Bu­dy­nek wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta, wnę­trze pier­wot­nie jed­no­prze­strzenne. We wnę­trzu drew­niana kon­struk­cja no­śna pod­trzy­mu­jąca roz­le­gły strop: słu­powo — bel­kowa, słupy przy ścia­nach no­śnych w dwóch rzę­dach, w trze­cim rzę­dzie pod ka­le­nicą. Na słu­pach uło­żone pod­ciągi rów­no­le­głe do ścian wzdłuż­nych, na nich pro­sto­pa­dle belki stro­powe. Po­wała z de­sek na styk. Na sku­tek ad­ap­ta­cji z lat 1979 — 85, wnę­trze zo­stało po­dzie­lone na salę ka­wiarni i jej za­ple­cze, za po­mocą mu­ro­wa­nych i drew­nia­nych ścian dzia­ło­wych. Strych zo­stał cał­ko­wi­cie prze­ro­biony na po­koje miesz­kalne z ła­zien­kami. W piw­ni­cach po­sadzki ce­glane i be­to­nowe, stropy kolebkowe.