ul. Magazynowa 11, Spichlerz

Po­ło­że­nie:
W cen­trum mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Gru­dziądz­kiego, gdzie obok re­pre­zen­ta­cyj­nej za­bu­dowy, prze­trwały śre­dnio­wieczne tra­dy­cje lo­ko­wa­nia bu­dyn­ków go­spo­dar­czych, w tym spi­chle­rzy. Naj­cen­niej­szy z za­cho­wa­nych po 1945 roku — ba­ro­kowy spi­chlerz przy ul. Ba­ta­lio­nów Chłop­skich zo­stał ro­ze­brany. Z za­cho­wa­nych trzech, dwa póź­niej­sze XIX-wieczne są zlo­ka­li­zo­wane przy ul. Ma­ga­zy­no­wej. Bu­dy­nek nr 1 wznie­siono u zbiegu ulic Ma­ga­zy­no­wej, Tar­go­wej i Ba­ta­lio­nów Chłop­skich, na na­chy­lo­nym te­re­nie, bli­sko jezdni.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Ma­ga­zyn z po­miesz­cze­niami miesz­kal­nymi, skle­pem uży­wa­nej odzieży i salą dys­ko­te­kową w przy­zie­miu.

Przed 1945 ro­kiem:
Spi­chlerz

Historia/​Datowanie:
Spi­chlerz po­wstał w końcu k. XIX w., po 1945 roku w po­sia­da­niu Za­kła­dów Zie­lar­skich „Her­ba­pol”, od 1994 roku w rę­kach pry­wat­nych.

Opis:
Bu­dy­nek wznie­siony na te­re­nie na­chy­lo­nym w kie­runku po­łu­dnio­wym, stąd róż­nice w wy­so­ko­ści pod­mu­rówki. Wol­no­sto­jący, czte­ro­kon­dy­gna­cjowy z użyt­ko­wym pod­da­szem, czę­ściowo pod­piw­ni­czony, na pod­mu­rówce z ka­mie­nia po­lnego, czę­sto znacz­nych roz­mia­rów, mu­ro­wany z ce­gły li­co­wej w I kon­dy­gna­cji, w po­zo­sta­łych — ry­glowy, pola ry­gla wy­peł­nione ce­głą li­cową, na­kryty stro­mym da­chem dwu­spa­do­wym kry­tym papą na de­sko­wa­niu. Więźba da­chowa kon­struk­cji drew­nia­nej, z ele­men­tów tar­tych so­sno­wych, kro­kwiowo — pła­twiowa. Ry­su­nek ry­gla we wszyst­kich ele­wa­cjach zło­żony z kwa­dra­tów i pro­sto­ką­tów, przy na­roż­ni­kach bu­dynku i w środ­ko­wych osiach ele­wa­cji wzdłuż­nych wy­stę­pują belki ukośne. 

Wy­boru do­ko­nał Bo­gu­mił Wi­śniew­ski Główny Spe­cja­li­sta ds. Ochrony Za­byt­ków w Urzę­dzie Miej­skim w Kwi­dzy­nie, na pod­sta­wie: Kwi­dzyn — Ka­ta­log Za­byt­ków Ar­chi­tek­tury, Ma­ria Gaw­ry­luk, Da­riusz Bar­ton, 1996, oraz z tzw. Bia­łych Kart Obiektu. Fo­to­gra­fie z Gmin­nej Ewi­den­cji Zabytków.