ul. Kościuszki 40, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:
We wschod­niej czę­ści mia­sta, po za­chod­niej stro­nie to­rów ko­le­jo­wych li­nii do Gru­dzią­dza, we wschod­niej pie­rzei ul. Ko­ściuszki (przed 1945 r. Bi­smarck-strasse), wol­no­sto­jący. Po dru­giej stro­nie po­dwó­rza go­spo­dar­czego wy­stę­pują te­reny ko­le­jowe. Od ulicy od­dziela go nie­wielki ogró­dek oto­czony me­ta­lo­pla­stycz­nym ogro­dze­niem na be­to­no­wej pod­mu­rówce.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny — willa

Przed 1945 ro­kiem:
Willa

Historia/​Datowanie:
Dom miesz­kalny o cha­rak­te­rze wil­lo­wym zo­stał wznie­siony we­dług in­dy­wi­du­al­nego pro­jektu w pie­rzei ulicy po­śród za­bu­dowy o zbli­żo­nym cha­rak­te­rze. Po­wstał w 1 ćw. XX w.

Opis:
Mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, tyn­ko­wany, jed­no­kon­dy­gna­cjowy z użyt­ko­wym pod­da­szem, na­kryty da­chem na­czół­ko­wym z po­kry­ciem ce­ra­micz­nym — kar­piówka w ko­ronkę. Więźba da­chowa pła­twiowo — kro­kwiowa ze ścianką ko­lan­kową. Dom wznie­siony na rzu­cie zbli­żo­nym do kwa­dratu z ry­za­li­tem fron­to­wym po­prze­dzo­nym trój­boczną we­randą, oraz ry­za­li­tem wej­ścio­wym (po­łu­dnio­wym). Przy ry­za­li­cie wej­ścio­wym ta­ras z mu­ro­waną ba­lu­stradą. Od pół­nocy przy ele­wa­cji szczy­to­wej do­bu­do­wany współ­cze­sny aneks miesz­czący kwia­ciar­nię. Bu­dy­nek po­sa­do­wiony na wy­so­kim co­kole wy­od­ręb­nio­nym sze­ro­kim gzym­sem kordonowym.