ul. Kościuszki 38/39, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:
We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie dziel­nicy po­wsta­łej w la­tach 18801914 w związku z bu­dową li­nii ko­le­jo­wej, na te­re­nie ze­społu urba­ni­stycz­nego po­wsta­łego w la­tach 1880 — 1914, a zwią­za­nego z bu­dową ko­lei, po za­chod­niej stro­nie to­rów ko­le­jo­wych li­nii do Gru­dzią­dza, we wschod­niej pie­rzei ul. Ko­ściuszki (przed 1945 r. Bi­smarck­strasse), przy na­roż­niku ul. Mo­sto­wej (daw­niej od­noga Grau­denz­strasse), po­łą­czony z są­sied­nia ka­mie­nicą nr 38. Po­ło­żony bli­sko jezdni, w li­nii re­gu­la­cyj­nej za­bu­dowy ulicy, od­dzie­lony od niej wą­skim tro­tu­arem, od za­chodu wy­stę­pują dwa wy­so­kie ży­wot­niki.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny

Przed 1945 ro­kiem:
Dom wie­lo­ro­dzinny.

Historia/​Datowanie:
Dom po­wstał w 1906 roku wraz z po­zo­stałą za­bu­dową obu pie­rzei daw­nej Bi­smarck Strasse, która roz­wi­nęła się w związku z po­wsta­niem li­nii ko­le­jo­wej do Gru­dzią­dza. Eklek­tyczny z ele­men­tami neo­ba­roku.

Opis:
Bu­dy­nek na­rożny, od po­łu­dnia po­łą­czony z ka­mie­nicą nr 38, mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, tyn­ko­wany, pod­mu­rówka w ce­gle li­co­wej. Dwu­kon­dy­gna­cjowy z użyt­ko­wym pod­da­szem, na­kryty da­chem dwu­spa­do­wym o nie­rów­nym na­chy­le­niu po­łaci z po­kry­ciem ce­ra­micz­nym (kar­piówka w ko­ronkę) od frontu i papą na de­sko­wa­niu od po­dwó­rza; ga­nek wej­ściowy i ry­za­lit klatki scho­do­wej na­kryte wie­lo­po­ła­cio­wymi da­chami kry­tymi kar­piówką, dwu­kon­dy­gna­cjowa ofi­cyna od po­dwó­rza na­kryta da­chem pul­pi­to­wym kry­tym papą Więźba da­chowa kon­struk­cji drew­nia­nej, kro­kwiowo-pła­twiowa. Ka­mie­nica wznie­siona na rzu­cie pro­sto­kąta z kwa­dra­to­wym gan­kiem wej­ścio­wym od pół­nocy, anek­sem klatki scho­do­wej za gan­kiem i pro­sto­kątną ofi­cyną przy ele­wa­cji po­dwó­rzo­wej od wschodu, płyt­kim ry­za­li­tem ze szczy­tem wy­pro­wa­dzo­nym po­nad po­łać da­chową w osi środ­ko­wej od za­chodu, do któ­rego przy­lega ko­lejny niż­szy ry­za­lit zwień­czony ta­ra­sem. We fron­to­wej po­łaci da­cho­wej dwie różne wystawki.