ul. Konarskiego 12, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Gębika D. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie

Położenie:
We wschodniej części miasta, na terenie Przedmieścia Malborskiego, rozwiniętego w XIX i pocz. XX wieku w kierunku południa i wschodu wzdłuż obecnej ul. Warszawskiej (Hindenburgstrasse), gdzie na dużych parcelach lokowano reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej i rezydencje wyższych urzędników regencji. Po przekroczeniu torów kolejowych wiaduktem w ciągu jezdni, dzielnica zmienia swój charakter na przedmiejski. Kwartały na południe od wschodniego odcinka ul. Warszawskiej powstały w 2 ćw. XX wieku i zabudowane są głównie domami mieszkalnymi, budynki użyteczności publicznej występują rzadko. Należą do nich trzy szkoły - dawna szkoła rolnicza przy ul. Staszica 2, dawna szkoła ludowa, ul. Staszica 16 i dawne Gimnazjum Polskie położone w południowej pierzei ul. Konarskiego (dawna Magazinstrasse, później Dousstrasse). Duży kubaturowo i powierzchniowo gmach jest odsunięty od ulicy, utrzymany w linii regulacyjnej zabudowy, od południa rozległe boisko szkolne, ogrodzone od południa, wschodu i zachodu, od północy szeroki trotuar.

Określenie obiektu/funkcja:
Zespół szkół ogólnokształcących.

Przed 1945 rokiem:
Polskie Gimnazjum

Historia/Datowanie:
Gmach gimnazjum wzniesiony po długich staraniach Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w latach 1934-36, uroczyście otwarty 10 listopada 1937 roku. Wzniesiony według projektu architekta Fechnera. Oficjalnie szkoła nazywana była Prywatną Szkołą z Programem Wyższej Uczelni i Polskim Językiem Nauczania w Kwidzynie. Była najnowocześniejszą i najlepiej wyposażoną szkołą w Prusach Wschodnich. Zamknięta 25 sierpnia 1939 roku, uczniowie i nauczyciele zostali wywiezieni pod Królewiec. Po 1945 roku szkołę reaktywowano jako Liceum Ogólnokształcące. W roku 1974 nadano jej imię Stefana Żeromskiego. Staraniem żyjących przedwojennych wychowanków, w 1997 r. szkoła otrzymała imię dra Władysława Gębika współzałożyciela i pierwszego dyrektora placówki, a do nazwy wróciło dawne Polskie Gimnazjum.
Budynek bez cech stylowych.

Opis:
Budynek wzniesiony z cegły ceramicznej, tynkowany, posiadający ogromną powierzchnię zabudowy - ponad 9.000 m2 i kubaturę ponad 36.000 m3. Budynek główny dwukondygnacjowy z suteryną z użytkowym poddaszem, skrzydło wschodnie dwukondygnacjowe, podpiwniczone. Gmach nakryty czterospadowymi dachami z pokryciem ceramicznym (holenderka), sala gimnastyczna nakryta stropodachem krytym papą na deskowaniu. Wzniesiony na rzucie podkowy, złożony z budynku głównego (od północy), skrzydła wschodniego dostawionego prostopadle i parterowej sali gimnastycznej stanowiącej skrzydło zachodnie, również prostopadłe. Dziedziniec wewnętrzny wyasfaltowany z trawnikiem po środku.

Wyboru dokonał Bogumił Wiśniewski Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, na podstawie: Kwidzyn - Katalog Zabytków Architektury, Maria Gawryluk, Dariusz Barton, 1996, oraz z tzw. Białych Kart Obiektu. Fotografie z Gminnej Ewidencji Zabytków.