ul. Hallera 1, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W po­łu­dniowo-za­chod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie daw­nego Przed­mie­ścia Gru­dziądz­kiego roz­wi­nię­tego znacz­nie od po­czątku XIX w., w jego za­chod­nim krańcu przy skrzy­żo­wa­niu ul. Hal­lera (Ro­spit­zer­strasse) z ul. Gru­dziądzką (Grau­den­zer­strasse), wol­no­sto­jący, od po­łu­dnia par­te­rowe ofi­cyny, od strony ulicy Hal­lera mu­ro­wane i tyn­ko­wane ogro­dze­nie wy­dzie­la­jące nie­wiel­kie po­dwó­rze go­spo­dar­cze.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:

Dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny i pie­kar­nia ze skle­pem.

Przed 1945 ro­kiem:

Dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny z pie­kar­nią Hel­l­wiga, pod ad­re­sem Ro­spit­zer­strasse 1.

Historia/​Datowanie:

Dom wznie­siony w 3 ćw. XIX wieku, eklek­tyczny z ele­men­tami kla­sy­cy­zmu.

Opis:

Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, tyn­ko­wany, bo­nio­wany, na ele­wa­cjach od strony ul. Hal­lera i Gru­dziądz­kiej bo­gaty de­tal sztu­ka­te­ryjny i ze sztucz­nego ka­mie­nia. Fun­da­ment z od­sadzką, ob­li­co­wany współ­cze­sną te­ra­kotą. Dwu­kon­dy­gna­cjowy z użyt­ko­wym pod­da­szem, na­kryty dwu­spa­do­wym da­chem po­kry­tym współ­cze­śnie fa­li­stą bla­chą. Więźba da­chowa drew­niana pła­twiowo-kro­kwiowa. Wznie­siony na pla­nie wy­dłu­żo­nego pro­sto­kąta z ła­god­nie pół­ko­li­stą fa­sadą od pół­nocy, przy ele­wa­cji po­łu­dnio­wej par­te­rowe ofi­cyny z pul­pi­to­wymi dachami.

Wy­boru do­ko­nał Bo­gu­mił Wi­śniew­ski Główny Spe­cja­li­sta ds. Ochrony Za­byt­ków w Urzę­dzie Miej­skim w Kwi­dzy­nie, na pod­sta­wie: Kwi­dzyn — Ka­ta­log Za­byt­ków Ar­chi­tek­tury, Ma­ria Gaw­ry­luk, Da­riusz Bar­ton, 1996, oraz z tzw. Bia­łych Kart Obiektu. Fo­to­gra­fie z Gmin­nej Ewi­den­cji Zabytków.