ul. Grudziądzka 18, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W cen­trum mia­sta, na te­re­nie daw­nego Przed­mie­ścia Gru­dziądz­kiego roz­wi­nię­tego znacz­nie od po­czątku XIX w., po po­łu­dnio­wej stro­nie ul. Gru­dziądz­kiej, która da­lej zmie­nia swój kie­ru­nek, skrę­ca­jąc na po­łu­dnie, vis a vis ko­ścioła p.w. Św. Trójcy. Usy­tu­owany ka­le­ni­cowo w za­bu­do­wie pie­rzei ulicz­nej, wzdłuż jed­nej li­nii re­gu­la­cyj­nej za­bu­dowy, wol­no­sto­jący. Od po­dwó­rza oto­czony nie­wiel­kim ogród­kiem z pro­wi­zo­ryczną za­bu­dową go­spo­dar­czą, od pół­nocy droga prze­jaz­dowa na po­dwó­rze, od po­łu­dnia współ­cze­sny pa­wi­lon. Przed bu­dyn­kiem po­je­dyn­cza lipa.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Dom miesz­kalny

Przed 1945 ro­kiem:
Dom miesz­kalny

Historia/​Datowanie:
Wznie­siony w ok 1800 roku w stylu kla­sy­cy­stycz­nym, jako je­den z kil­ku­na­stu za­cho­wa­nych w Kwi­dzy­nie do­mów wzno­szo­nych w pocz. XIX w., w związku z sil­nym ru­chem bu­dow­la­nym. Nie­mal iden­tyczne bu­dynki znaj­dują się przy ul. Gru­dziądz­kiej nr 10, Sło­wiań­skiej nr 1314.

Opis:
Dom mu­ro­wany z ce­gły na fun­da­men­cie z ka­mie­nia po­lnego, tyn­ko­wany, skromny ele­wa­cyjny. Jed­no­kon­dy­gna­cjowy z użyt­ko­wym pod­da­szem, pod­piw­ni­czony, na­kryty stro­mym da­chem na­czół­ko­wym z po­kry­ciem ce­ra­micz­nym (kar­piówka na de­sko­wa­niu). Więźba da­chowa kon­struk­cji drew­nia­nej, kro­kwiowa z jęt­kami. Od pół­nocy par­te­rowy aneks na ca­łej sze­ro­ko­ści ele­wa­cji, na­kryty da­chem pul­pi­to­wym (wtórny).

Wy­boru do­ko­nał Bo­gu­mił Wi­śniew­ski Główny Spe­cja­li­sta ds. Ochrony Za­byt­ków w Urzę­dzie Miej­skim w Kwi­dzy­nie, na pod­sta­wie: Kwi­dzyn — Ka­ta­log Za­byt­ków Ar­chi­tek­tury, Ma­ria Gaw­ry­luk, Da­riusz Bar­ton, 1996, oraz z tzw. Bia­łych Kart Obiektu. Fo­to­gra­fie z Gmin­nej Ewi­den­cji Zabytków.