ul. Chopina 4, Szkoła

Po­ło­że­nie:
Ze­spół daw­nej Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 po­ło­żony jest na roz­le­głej trój­kąt­nej par­celi mię­dzy uli­cami Cho­pina (Ban­ho­fstrasse, po 1945 roku ul. Dwor­cowa), Sło­wiań­ską (Her­ren­strasse), a Ba­ta­lio­nów Chłop­skich (Bre­ite­strasse). Po dru­giej stro­nie ulicy Cho­pina roz­lo­ko­wane jest za­ło­że­nie prze­strzenne Placu Ple­bi­scy­to­wego — cen­trum dziel­nicy z okresu re­gen­cji, po­wsta­łego w miej­scu daw­nego cmen­ta­rza Św. Je­rzego, gdzie zlo­ka­li­zo­wano wiele gma­chów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, m.in. szkoły. Ze­spół szkoły nr 5 składa się z czte­rech bu­dyn­ków: na­roż­nego przy skrzy­żo­wa­niu ul. Cho­pina i Sło­wiań­skiej, od po­łu­dnia przy­lega łącz­nik z naj­star­szym bu­dyn­kiem w ze­spole, po­ło­żo­nym ka­le­ni­cowo do ul. Sło­wiań­skiej, wy­stę­pu­ją­cym pod ad­re­sem Sło­wiań­ska 11. Przed tym bu­dyn­kiem wy­stę­puje nie­wielki ogró­dek z drze­wami, na po­łu­dnie — skwer z na­sa­dze­niami krze­wów. W za­chod­niej czę­ści par­celi, za wy­as­fal­to­wa­nym szkol­nym bo­iskiem, przy ul. Cho­pina, po­ło­żony jest bu­dy­nek sali gim­na­stycz­nej.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:

Gim­na­zjum nr 1

Przed 1945 ro­kiem:

Chro­no­lo­gicz­nie — Szkoła dla Dziew­cząt i Lu­dowa Szkoła dla Dziew­cząt, Śred­nia Szkoła dla Chłop­ców, Ka­to­licka Szkoła Lu­dowa, Ewan­ge­licka Szkoła dla Dziew­cząt, Szkoła Pod­sta­wowa, Gim­na­zjum.

Historia/​Datowanie:

W roku 1862 po­wstaje kosz­tem 11.000 ta­la­rów bu­dy­nek Szkoły dla Dziew­cząt i Lu­do­wej Szkoły dla Dziew­cząt przy Her­ren­strasse we­dług pro­jektu in­spek­tora bu­dow­la­nego Erd­manna. W roku 1893/9 wznie­siono są­siedni bu­dy­nek na par­celi na­roż­nej przy Ban­ho­fstrase i Her­ren­strasse, gdzie zna­la­zła swa sie­dzibę Ewan­ge­licka Szkoła Lu­dowa dla Dziew­cząt. W roku 1926 oba bu­dynki po­łą­czono, wzno­sząc mię­dzy nimi dwu­kon­dy­gna­cjowy łącz­nik z sa­lami lek­cyj­nymi. W bu­dynku przy ul. Sło­wiań­skiej po roku 1906 mie­ściła się Śred­nia Szkoła dl Chłop­ców, a w 1931 roku — Ka­to­licka Szkoła Lu­dowa. Po 1945 roku ze­spół peł­nił na­dal funk­cje oświa­towe — mie­ściła się w min szkoła pod­sta­wowa, obec­nie jest sie­dzibą Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1. Sala gim­na­styczna po­ło­żona przy ul. Dwor­co­wej po­wstała w pocz. XX wieku, praw­do­po­dob­nie po otwar­ciu szkoły dla chłop­ców. Bu­dy­nek po­łu­dniowy nosi wy­raźne ce­chu neo­go­tyku, wy­ra­żone w pro­por­cjach i de­ko­ra­cji, bu­dy­nek na­rożny eklek­tyczny z ele­men­tami neo­go­tyku, bu­dy­nek środ­kowy — bez cech stylowych.

Wy­boru do­ko­nał Bo­gu­mił Wi­śniew­ski Główny Spe­cja­li­sta ds. Ochrony Za­byt­ków w Urzę­dzie Miej­skim w Kwi­dzy­nie, na pod­sta­wie: Kwi­dzyn — Ka­ta­log Za­byt­ków Ar­chi­tek­tury, Ma­ria Gaw­ry­luk, Da­riusz Bar­ton, 1996, oraz z tzw. Bia­łych Kart Obiektu. Fo­to­gra­fie z Gmin­nej Ewi­den­cji Zabytków.