ul. Braterstwa Narodów 65, Niepubliczne Przedszkole nr 1, dawny Konsulat

Po­ło­że­nie:
W cen­trum mia­sta, na ob­sza­rze daw­nego Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, przy daw­nej Ma­rien­bur­ger­strasse, gdzie od po­czątku XIX wieku lo­ko­wano bu­dowle re­pre­zen­ta­cyjne i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji, w pie­rzei pół­noc­nej, wol­no­sto­jący, od za­chodu po­se­sja przed­szkola. Od wschodu po­se­sja Nad­le­śnic­twa Kwi­dzyn, od pół­noc­nego — za­chodu ogró­dek przed­szkolny. Od pół­nocy współ­cze­sny bu­dy­nek sko­mu­ni­ko­wany z przed­szko­lem. Po­se­sja ogro­dzona współ­cze­snym pło­tem, przed ele­wa­cją fron­tową na­sa­dze­nia zie­leni wy­so­kiej — brzozy, mo­drze­wie.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Przed­szkole

Przed 1945 ro­kiem:

Sie­dziba Kon­su­latu Pol­skiego.

Historia/​Datowanie:

Wznie­siony ok. 1900 roku, utrzy­many w stylu eklek­tycz­nym z ele­men­tami neo­ma­nie­ry­zmu.

Opis:

Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły li­co­wej, czę­ściowo tyn­ko­wany, tynki gład­kie, fun­da­ment z cio­sów ka­mien­nych, dwu­kon­dy­gna­cjowy z wyż­szą czę­ścią wschod­nią, na­kryty czte­ro­spa­do­wym da­chem z ni­ską ga­le­ryjką ze sterczynami(od za­chodu) i dwu­spa­do­wym (część wschod­nia), po­kry­cie da­chowe — bla­cha w kwa­draty. Bu­dy­nek wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta z głę­bo­kim ry­za­li­tem od frontu, przy któ­rym wej­ściowy ta­ras z pół­ko­li­stymi scho­dami, od za­chodu pro­sto­kąta przy­bu­dówka ganku wej­ścio­wego ze scho­dami od za­chodu i po­łu­dnia, od wschodu par­te­rowa, mu­ro­wana we­randa, od pół­nocy współ­cze­sna do­bu­dówka przy­sła­nia­jąca ele­wa­cję pół­nocną budynku.

Wy­boru do­ko­nał Bo­gu­mił Wi­śniew­ski Główny Spe­cja­li­sta ds. Ochrony Za­byt­ków w Urzę­dzie Miej­skim w Kwi­dzy­nie, na pod­sta­wie: Kwi­dzyn — Ka­ta­log Za­byt­ków Ar­chi­tek­tury, Ma­ria Gaw­ry­luk, Da­riusz Bar­ton, 1996, oraz z tzw. Bia­łych Kart Obiektu.