ul. Braterstwa Narodów 60, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W cen­trum mia­sta, na ob­sza­rze daw­nego Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, przy daw­nej Ma­rien­bur­ger­strasse, gdzie od po­czątku XIX wieku lo­ko­wano bu­dowle re­pre­zen­ta­cyjne i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji, w pie­rzei po­łu­dnio­wej, przy na­roż­niku ul. 15 Sierp­nia (Mac­ken­sen­strasse), od za­chodu po­łą­czony z bu­dyn­kiem nr 56 — 58 za po­mocą współ­cze­snego aneksu klatki scho­do­wej. Za ele­wa­cją tylną — od po­łu­dnia, roz­le­głe po­dwó­rze. Bu­dy­nek po­ło­zony na te­re­nie o lek­kim spadku w kie­runku pół­nocy, wy­rów­na­nym wy­so­ko­ścią pod­mu­rówki.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:

Pu­sto­stan

Przed 1945 ro­kiem:

Dom miesz­kalny.

Historia/​Datowanie:
Bu­dy­nek po­wstał w pocz. XX wieku przy Ma­rien­bur­ger­strasse. Eklek­tyczny z ele­men­tami neo­go­tyku.

Opis:

Bu­dy­nek na­rożny, mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej li­co­wej ko­loru żół­tego z wy­ko­rzy­sta­niem ciem­no­czer­wo­nej ce­gły i kształ­tek ce­ra­micz­nych, wa­tek krzy­ży­kowy. Co­kół fun­da­mentu ob­li­co­wany czer­wo­nym klin­kie­rem. Od po­łu­dnia drew­niana we­randa. Bu­dy­nek dwu­kon­dy­gna­cjowy, na­kryty czte­ro­spa­do­wym da­chem, nad ry­za­li­tami pół­noc­nym i wschod­nim da­chy dwu­spa­dowe, nad ry­za­li­tem na­roż­nym dach trój­po­ła­ciowy, nad we­randą — pul­pi­towy. Da­chy kryte papą ciętą w romby. Bu­dy­nek wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta z płyt­kim, dwu­osio­wym ry­za­li­tem od pół­nocy, pro­sto­kąt­nym w rzu­cie ry­za­li­tem na­roż­nym i pię­cio­bocz­nym ry­za­li­tem od wschodu. Od po­łu­dnia pro­sto­kątna, drew­niana weranda. 

Wy­boru do­ko­nał Bo­gu­mił Wi­śniew­ski Główny Spe­cja­li­sta ds. Ochrony Za­byt­ków w Urzę­dzie Miej­skim w Kwi­dzy­nie, na pod­sta­wie: Kwi­dzyn — Ka­ta­log Za­byt­ków Ar­chi­tek­tury, Ma­ria Gaw­ry­luk, Da­riusz Bar­ton, 1996, oraz z tzw. Bia­łych Kart Obiektu. Fo­to­gra­fie z Gmin­nej Ewi­den­cji Zabytków.