Kaplica, ul. Basztowa

Po­ło­że­nie:
W cen­trum mia­sta, w pół­noc­nym frag­men­cie przed­mie­ścia gru­dziądz­kiego za­cho­wa­nego w pier­wot­nym ukła­dzie prze­strzen­nym, po pół­noc­nej stro­nie ul. Basz­to­wej (dawna Kl. Her­ren­strasse) bez­po­śred­nio przy chod­niku, ka­le­ni­cowo, od za­chodu są­sied­nia po­se­sja nr 3, bez­po­śred­nio od wschodu przy­lega ogród po­se­sji nr 1. Oto­cze­nie źle utrzy­mane, za­krza­czone i za­gru­zo­wane.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Ka­plica rzym­sko-ka­to­licka

Przed 1945 ro­kiem:
Ka­plica ewan­ge­licko-lu­te­rań­ska

Historia/​Datowanie:
Ka­plica wznie­siona w la­tach 80-tych XIX w., neo­go­tycka

Opis:
Bu­dowla mu­ro­wana z ce­gły li­co­wej w wątku krzy­ży­ko­wym, z ce­gla­nym de­ta­lem, wznie­siona na pla­nie pro­sto­kąta z pię­cio­bocz­nym pre­zbi­te­rium od wschodu, nie­wielką pro­sto­kątną kruchtą od za­chodu i pro­sto­kąt­nym anek­sem za­kry­stii od pół­nocy — bez­po­śred­nio przy pre­zbi­te­rium. Jed­no­kon­dy­gna­cjowa, na­kryta dwu­spa­do­wym da­chem z po­kry­ciem ce­ra­micz­nym — kar­piówka, pre­zbi­te­rium na­kryte da­chem wie­lo­po­ła­cio­wym kry­tym papą, aneks za­kry­stii — dach pul­pi­towy, kryty papą na deskowaniu. 


Wy­boru do­ko­nał Bo­gu­mił Wi­śniew­ski Główny Spe­cja­li­sta ds. Ochrony Za­byt­ków w Urzę­dzie Miej­skim w Kwi­dzy­nie, na pod­sta­wie: Kwi­dzyn — Ka­ta­log Za­byt­ków Ar­chi­tek­tury, Ma­ria Gaw­ry­luk, Da­riusz Bar­ton, 1996, oraz z tzw. Bia­łych Kart Obiektu. Fo­to­gra­fie z Gmin­nej Ewi­den­cji Zabytków.