Tadeusz Korzeniak

Ta­de­usz Korzeniak

s. Józefa

ur. 171921 w Łodzi

Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej:

9 II 1945 Re­fe­rent Sek­cji 3 Wy­działu I WUBP Łódź.
15 III 1945 Słu­chacz Cen­tral­nej Szkoły MBP w Łodzi.
1 VIII 194524 IX 1945 P.o. Szefa PUBP w Kwidzynie.
151945 Star­szy re­fe­rent MUBP w Gdańsku.
(XII?) 1945 Kie­row­nik Wy­działu I MUBP w Gdyni.
4 I 1946 Star­szy re­fe­rent Wy­działu I MUBP w Gdyni.
6 II 1946 Skre­ślony z ewidencji.
27 III 1946 Anu­lo­wano zwolnienie.
1 VIII 1946 Zwol­niony (ze wzglę­dów zdrowotnych). 

Awanse: st. sier­żant (1945)

Wy­kształ­ce­nie:
1935 Szkoła Po­wszechna w Łodzi.
19361939 Słu­chacz „Miej­skich Kur­sów Spo­łecz­nych” w Łodzi