Stanisław Zuske

Ksiądz Sta­ni­sław Zu­ske po­cho­dził z miej­sco­wo­ści Pierzch­nie k/​Śremu w Wiel­ko­pol­sce. W 1932 roku przy­jął świę­ce­nia ka­płań­skie i pra­co­wał jako ksiądz pre­fekt w gim­na­zjum mę­skim w Kro­to­szy­nie w die­ce­zji po­znań­skiej. Od 14 paź­dzier­nika 1938 roku zo­stał pre­fek­tem Pol­skiego Gim­na­zjum w Kwi­dzy­nie. Był tez opie­ku­nem spół­dzielni uczniow­skiej w tej szkole. Zo­stał aresz­to­wany 25 wrze­śnia 1939 wraz z na­uczy­cie­lami, uczniami oraz per­so­ne­lem Pol­skiego Gim­na­zjum, prze­szedł ge­hennę obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych. Był wię­ziony m.in. w Stut­tho­fie, Sach­sen­hau­sen i Da­chau. Od 14 grud­nia 1940 roku był więź­niem obozu w Har­theim k/​Lincu, gdzie Niemcy mię­dzy in­nymi prze­pro­wa­dzali do­świad­cze­nia ze środ­kami po­wo­du­ją­cymi eu­ta­na­zję. Z li­stu sio­strze­nicy księ­dza Zu­ske, który na­pi­sała przed kil­koma laty do księ­dza pra­łata Woj­cie­cha Kruka, można się do­wie­dzieć, że jej wuj, ksiądz Zu­ske, był wie­lo­krot­nie pod­da­wany be­stial­skim i nie­ludz­kim eks­pe­ry­men­tom bio­lo­gicz­nym, wie­lo­krot­nemu za­mra­ża­niu i od­mra­ża­niu w ka­dziach z wodą oraz in­nym tor­tu­rom. Zgi­nął w tym obo­zie śmier­cią mę­czeń­ską w ko­mo­rze ga­zo­wej 12 sierp­nia 1942 roku. Przy­go­to­wy­wane są do­ku­menty, które po­zwo­li­łyby na wsz­czę­cie pro­cesu be­aty­fi­ka­cyj­nego i włą­cze­nie księ­dza Zu­ske do grona „Mę­czen­ni­ków za Wiarę XX Wieku”.

Opra­co­wano na pod­sta­wie: A. Chmie­lew­ski, Pol­skie Gim­na­zjum w Kwi­dzy­nie, “Kro­ple Hi­sto­rii” nr 6/ 2006 r. ; uzu­peł­niony przez Mag­da­lenę Sadkowską.