Stanisław Tłustochowicz

Uro­dził się 12.11.1930 r. w Gru­dzią­dzu, oj­ciec An­drzej był pod­ofi­ce­rem w 64 pp i póź­niej w 65 pp w Gru­dzią­dzu. Szkołę po­wszechną ukoń­czył w 1946 r. w Kwi­dzy­nie, tu bo­wiem przy­był z ro­dzi­cami 27 marca 1945 r. Jego oj­ciec zo­stał mia­no­wany ko­men­dan­tem re­jonu służb Ochrony Ko­lei (SOK) w Kwi­dzy­nie. W 1946 r. wstę­puje do Pań­stwo­wego Li­ceum Pe­da­go­gicz­nego w Kwi­dzy­nie, które ukoń­czył w 1950 r. W 1946 r. wstę­puje do ZHP, gdzie do 1950 r. był dru­ży­no­wym dru­żyny har­cer­skiej w szkole Pod­sta­wo­wej nr 1.Następnie wstą­pił do ZMP, gdzie do 1950 r. był człon­kiem za­rządu szkol­nego ZMP w Li­ceum Pe­da­go­gicz­nym. Pracę za­wo­dową pod­jął 01.09. 1950 r. jako na­uczy­ciel w Tru­mie­jach skąd po roku zo­stał prze­nie­siony do szkoły pod­sta­wo­wej w Ryjewie.Następnie wstą­pił do ZMP, gdzie do 1950 r. był człon­kiem za­rządu szkol­nego ZMP w Li­ceum Pe­da­go­gicz­nym. Pracę za­wo­dową pod­jął 01.09. 1950 r. jako na­uczy­ciel w Tru­mie­jach skąd po roku zo­stał prze­nie­siony do szkoły pod­sta­wo­wej w Ryjewie.Służbę w LWP peł­nił od paź­dzier­nika 1952 r. tam działa w ZMP. Po ukoń­cze­niu szkoły pod­ofi­cer­skiej , po­zo­stał w szkole jako in­struk­tor. Od paź­dzier­nika 1954 r przez dwa lata peł­nił obo­wiązki ko­men­danta Hufca Or­ga­ni­za­cji Har­cer­skiej Pol­ski Lu­do­wej w Kwi­dzy­nie. Za jego ka­den­cji liczba har­ce­rzy w kwi­dzyń­skich szko­łach wzro­sła w sto­sunku do lat po­przed­nich. W la­tach 19561960 był Człon­kiem Ko­mendy Hufca ZHP pro­wa­dząc dział har­cer­ski in­struk­to­rów młod­szo­har­cer­skich jako harc­mistrz. W 1956 r. pod­jął pracę po­now­nie w szkole pod­sta­wo­wej jako na­uczy­ciel w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 3 , a na­stęp­nie w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 5. W tym okre­sie był I se­kre­ta­rzem POP PZPR w szkole pod­sta­wo­wej nr 3, za­an­ga­żo­wany był w dzia­łal­no­ści spor­to­wej jako czynny za­wod­nik w piłce noż­nej, bok­sie i te­ni­sie sto­ło­wym. Po za­koń­cze­niu ka­riery spor­to­wej w 196o r. pro­wa­dził szkółkę mło­dzie­żową na­uki gry w te­ni­sie sto­ło­wym. Był człon­kiem Za­rządu Klubu Spor­to­wego „Ogniwo” i póź­niej „Ro­dło” w Kwi­dzy­nie. Za jego ka­den­cji dru­żyna te­nisa sto­ło­wego którą się opie­ko­wał uczest­ni­czyła w roz­gryw­kach mie­dzy wojewódzkich.W la­tach 19601962 r. pra­co­wał jako na­uczy­ciel w szkole pod­sta­wo­wej nr.3 i tu ob­jął funk­cję I se­kre­ta­rza POP PZPR z dniem 01.02. 1962 r. Zo­stał po­wo­łany do pracy w apa­ra­cie pod­sta­wo­wym jako in­struk­tor KP PZPR, a te­re­nem jego dzia­łal­no­ści przez cztery lata są miej­sco­wo­ści Gar­deja i Sadlinki.

Na pod­sta­wie ma­te­ria­łów R. Mechlińskiego.