Słowiańska

Po­mnik Sta­ni­sława Sta­szica przy ul. Sło­wiań­skiej stoi przed bu­dyn­kiem obec­nego Ze­społu Szkół Po­nad­gim­na­zja­nych nr 1. Po­pier­sie wiel­kiego dzia­ła­cza oświe­ce­nia umiesz­czone zo­stało dla upa­mięt­nie­nia rocz­nicy 1000-le­cia Pań­stwa Pol­skiego w 1966 roku. Po­pier­sie zo­stało umiesz­czone do­kład­nie w tym sa­mym miej­scu, w któ­rym przed wojną stał po­dobny po­stu­ment — z po­pier­siem F. Schil­lera, zli­kwi­do­wany w 1945 roku. Szkoła nosi także imię Sta­szica, nadane póź­niej, w 1974 roku.