Przykładowa strona

[kento-splash-screen]

To jest przy­kła­dowa strona. Różni się ona od po­stu na blogu, po­nie­waż po­zo­sta­nie ona cią­gle w jed­nym miej­scu i po­każe się w pa­nelu na­wi­ga­cyj­nym na two­jej stro­nie (w przy­padku więk­szo­ści sza­blo­nów). Więk­szość osób za­czyna od strony «O mnie» lub «O nas», która przed­sta­wia ich po­ten­cjal­nym od­wie­dza­ją­cym stronę. Może to być coś takiego:

Cześć! Je­stem ku­rie­rem na ro­we­rze za dnia, nocą ak­to­rem ama­to­rem, a to jest mój blog. Miesz­kam w Gdań­sku, mam wspa­nia­łego psa o imie­niu Azor i uwiel­biam piña co­ladę. (Oraz to, kiedy ła­pie mnie deszcz.)

…lub coś bar­dziej jak to:

Firma XYZ zo­stała za­ło­żona w 1971 roku i od tam­tej pory wy­twa­rza naj­lep­szej ja­ko­ści wi­ja­ster na rynku. Zlo­ka­li­zo­wana w Pa­ca­no­wie za­trud­nia po­nad 2000 osób i jest po­wo­dem sa­mego do­bro­dziej­stwa dla lo­kal­nej społeczności.

Jako nowy użyt­kowni Word­Pressa, po­wi­nie­neś od­wie­dzić swój pa­nel ad­mi­ni­stra­cyjny, aby ska­so­wać tę stronę i stwo­rzyć nowe, do­sto­so­wane do Two­ich po­trzeb strony. Mi­łej zabawy!