Problemy ludnościowe i narodowościowe ziemi kwidzyńskiej w okresie powojennym

Wy­kłady z se­rii „Nasz Uni­wer­sy­tet” pro­wa­dzone są przez człon­ków Klubu Ma­łej Oj­czy­zny Kwi­dzyń­skiej w Kwi­dzy­nie. Nad ca­ło­ścią wy­kła­dów czuwa prof. Mie­czy­sław Jan­kie­wicz z Po­zna­nia. Pre­zen­to­wany wy­kład od­był się w sali Kwi­dzyń­skiego Cen­trum Kul­tury 15 li­sto­pada 2006 roku. Pre­le­gen­tem był Hel­mut Ku­row­ski, kwi­dzy­niak, na stałe miesz­ka­jący w To­ru­niu, czło­nek Za­rządu Związku Nie­miec­kich Sto­wa­rzy­szeń Spo­łeczno-Kul­tu­ral­nych w Polsce.